Główna » Konkursy satyryczne 2019, WSZYSTKIE WPISY

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY „O STATUETKĘ STOLEMA”

Autor: admin dnia 12 Wrzesień 2019 Brak komentarzy

Wójt Gminy oraz Centrum Kultury, Sportu, Turystyki

i Biblioteka w Gniewinie ogłaszają:

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY

„O STATUETKĘ STOLEMA”.


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden utwór/zestaw utworów.

5. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór w załączniku do regulaminu) zawierającą dane identyfikujące Autora. Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne z pracą konkursową lub wersję elektroniczną pracy na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wówczas plik podpisany tylko użytym godłem).

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”.

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry”, na przełomie listopada/grudnia 2019 r.

8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany papierowo lub elektronicznie oraz nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

9. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu.

10. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody główne (brutto):

I. w wys. 1.000,- zł (1.112 zł brutto) i statuetka „Stolema”,

II. – 700,- zł (778 zł brutto)

III. – 300,- zł (334 zł brutto),

Przewidziane są też ewentualne wyróżnienia w wysokości 100,- zł (112 zł brutto). Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

11. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt organizatora (wg stawek PKP lub PKS). Zwrot kosztów dotyczy obszaru kraju. Organizator zapewnia też laureatom nocleg na jedną noc.

12. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę podczas Gali Satyry. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konta bankowe laureatów.

13. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.

14. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

Patronat medialny nad konkursem objął magazyn i portal satyryczny „TWÓJ DOBRY HUMOR”, portal satyryczny „MIGIELICZ.PL” oraz „TUBAWEJHEROWA”.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel.(58) 670-63-38, tel. kom. 602-13-20-61 albo pod adresem poczty e-mail: gbp@gniewino.pl lub miodyn@wp.pl.

Obowiązek informacyjny:

1.         Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, reprezentowana przez Dyrektora CKSTiB w Gniewinie.

2.         Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com

3.         Dane osobowe, przetwarzane są w celu organizacji  XV Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O STATUETKĘ STOLEMA”.

4.         Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKSTiB stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustaw:

- art. 6 ust 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

5.         Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:

- organizatorom konkursów, zawodów, koncertów, występów i współzawodnictwa,

- podmiotom i organizacjom pozarządowym współpracującym z administratorem danych w  zakresie organizacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O STATUETKĘ STOLEMA”,

- organowi założycielskiemu.

6.         Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.

7.         Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

8.        Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

9.         Osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego przetwarzania danych za niezgodne z prawem.

10.       Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.       Osoba, której dane dotyczą może, żądać ograniczenia przetwarzania jej danych.

12.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych. Usunięcie danych nie jest możliwe w przypadku gdy obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny dalszego przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych.

13.       Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

14.       Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie  XV Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O STATUETKĘ STOLEMA”.

15.       Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę konkursu oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA1

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.