Główna » Konkursy satyryczne 2022, WSZYSTKIE WPISY

XXI Konkurs na Zimowy Limeryk Antydepresyjny “Polacy nie gęsi, czyli limeryk po staropolsku”

Autor: admin dnia 3 Styczeń 2022 Brak komentarzy

Szanowni Państwo, Drodzy Limerykoróbcy!

Zapraszamy do udziału w XXI Konkursie na Zimowy Limeryk Antydepresyjny pt. Polacy nie gęsi, czyli limeryk po staropolsku.

W tegorocznej edycji zapraszamy uczestników do pisana limeryków z użyciem staropolszczyzny i archaizmów.

Prace w liczbie maksymalnie pięciu utworów należy przesyłać z kartą zgłoszenia na adres: limeryki@gak.gda.pl

Termin nadsyłania prac to: 24 stycznia 2022 do północy, a rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 28 stycznia 2022 roku, o godzinie 19.00 w siedzibie GAK Winda w Gdańsku, na ul. Racławickiej.

REGULAMIN

Limerykowiska

Konkursu na Limeryk Antydepresyjny

pt. „Polacy nie gęsi – czyli limeryki po staropolsku”

Konkurs trwa do 24 stycznia 2022 r.

  1. Limerykowisko odbędzie się – I nic na to nie poradzicie.
  2. Limerykowisko odbędzie się u nas i u nikogo więcej.
  3. Limerykowisko jest dla osób od lat osiemnastu wzwyż, bez podania przyczyn.
  4. Udział w konkursie mogą brać wszyscy pełnoletni, którym się wydaje, że wymyślili Antydepresyjny Limeryk używając archaizmów i staropolszczyzny.
  5. Przy ocenie limeryków (bez podania przyczyn) Jury weźmie pod uwagę ich zgodność z wersją kanoniczną (definicją limeryku).
  6. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które nic nie wymyśliły.
  7. Do udziału w konkursie osoby są kwalifikowane na podstawie przysłanych zgłoszeń (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). Jury może przyjąć lub nie przyjąć zgłoszenie bez podania przyczyn.
  8. Organizatorem konkursu jest Winda GAK (80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17, tel. 58 3449053, e-mail winda@gak.gda.pl) i nikt inny.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji osób znajomych i nieznajomych – bez podania przyczyn.

10.  Organizatorzy nie odsyłają nikogo, niczego i nikomu – bez podania przyczyn.

11.  Konkurs ma charakter konkursowy. Limeryki oceniać będzie specjalistyczne Jury, które przyzna lub nie przyzna nagrody – bez podania przyczyn.

12.  Wysokość nagród zależy od budżetu organizatora, a ten budżet to wiadomo, jaki jest.

13.  Wręczenie nagród książkowych odbędzie się po ustaleniu werdyktu Jury, drogą pocztową – bez podania przyczyn.

14.  Obwieszczenie protokołu nastąpi online przez portal społecznościowy Facebook, oraz na naszej stronie internetowej, wyjątkowo z podaniem przyczyn werdyktu Jury.

15.  Ewentualne spory dotyczące werdyktu jury, rozpatrzy specjalistyczna komisja złożona z członków jury, w terminie 100 lat świetlnych po ogłoszeniu spornego werdyktu – bez podania przyczyn.

16.  Limeryki nadsyłamy 24. stycznia 2021 r., pocztą elektroniczną – limeryki@gak.gda.pl /winda@gak.gda.pl (z załączonym plikiem tekstowym) lub pocztą na adres Winda GAK ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk, wraz podpisaną kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

17.  Można przysłać więcej niż jeden limeryk, ale maksymalnie pięć.

18.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28. stycznia 2022 r., o godzinie 19.00, w siedzibie GAK Winda, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk.

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

20.  Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.winda.gak.gda.pl

21.  We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

22.  Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

23.  W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu konkursu.

25.  Prawa autorskie:

Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik:

a)    oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

b)    oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

c)     udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

d)    upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

I.        Prace  zgłoszone  w  Konkursie  będą  wykorzystywane  w  szczególności  na profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

II.        Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

III.        Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością.

26.  Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) informujemy, że:

a)    Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi limerykami konkursowymi jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.

b)    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.

c)     Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacja i realizacją „Konkursu na Antydepresyjny Limeryk”.

d)    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu, a następnie zostaną usunięte.

e)    Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

f)      Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

g)    Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie.

h)    Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KARTA ZGŁOSZENIA Limerykowsko 2022_

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


1 × = jeden