Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA LIMERYK „Z WALIZKĄ CZY BEZ?”

Autor: admin dnia 1 Wrzesień 2021 Brak komentarzy

REGULAMIN KONKURSU NA LIMERYK
„Z WALIZKĄ CZY BEZ?”

§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”, który dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
§ 2
1. Konkurs trwa od 1 lipca do 15 października 2021 r. i zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową w terminie do 30 października 2021 r.
2. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne (książki, drobny sprzęt elektroniczny) oraz 3 wyróżnienia.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Organizatora.
§ 3
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
3. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 limeryków.
4. Utwór literacki musi być napisany w języku polskim, należy go przysłać do Organizatora na adres:
− elektroniczny – filia21@biblioteka.gliwice.pl
− pocztowy – Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
5. Przysyłając utwory na konkurs Uczestnik oświadcza, iż jest twórcą utworu literackiego i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.

§ 4

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
− tytuł pracy,
− imię i nazwisko,
− adres zamieszkania,
− adres e-mail lub numer telefonu.
2. Uczestnik konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
§ 5
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do utworu literackiego i jego opracowań, w szczególności przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
e) wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora związanych z działalnością kulturalną i usługową – bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 6
1. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO).
2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, że:
• Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej
jako Biblioteka).
• W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
• Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu.
• Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.
• Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym.
• Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
• W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
§ 7
1. Złamanie zasad Regulaminu konkursu jednoznacznie dyskwalifikuje uczestnika.
2. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.gliwice.pl).
3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
www.biblioteka.gliwice.pl
www.facebook.com/MBPGliwice

limeryk_konkurs_2021_zgloszenie_

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.