Główna » Konkursy satyryczne 2019, WSZYSTKIE WPISY

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ „O MIECZ JAKUBA WEJHERA”

Autor: admin dnia 8 Lipiec 2019 Brak komentarzy

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ „O MIECZ JAKUBA WEJHERA”

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Cele:

1. Promocja i aktywizacja środowiska poetów.
2. Wzbogacenie i rozwój literatury.
3. Promocja umiejętności i talentu poetów oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
4. Konkurs obejmuje poezję patriotyczną a tematyka utworów ma związek z 100-ną Rocznicą Odzyskania Niepodległości.
5. Propagowanie dawnych, obecnych i nowych nurtów i form artystycznych w literaturze.
6. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Zasady i organizacja Konkursu:

1. Uroczysta gala konkursowa wraz z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 9 listopada 2019 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci, którzy ukończyli 18 lat, zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych.
3. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A 4 – czcionka 12.
4. Na konkurs należy wysłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz kartę zgłoszeniową.
5. Uczestników Konkursu oceniać będzie komisja, powołana przez Organizatora.
6. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalne interpretacje prezentowanych utworów.
7. Oceny nadesłanych prac dokona komisja w składzie: Małgorzata Borzeszkowska, Tadeusz Buraczewski, Tomasz Fopke;
8. Nadesłane utwory literackie muszą być o tematyce patriotycznej, natomiast ich forma może być dowolna.
9. Organizator przewiduje trzy nagrody główne oraz nagrodę specjalną za małą formę literacką, taką jak fraszka, haiku, epigramat, limeryk.
10. I nagroda będzie wynosiła nie mniej niż 1500 zł brutto.
11. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora (wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP). Organizator zapewnia bezpłatny nocleg.
12. Wręczenie nagród laureatom nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do rejestracji dźwięku i obrazu podczas gali finałowej, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w formie płytowej, filmowej, w Internecie oraz w druku. Autorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
15. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku.
16. Ujawnienie podczas konkursu niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
17. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej do niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

Kontakt:
Izabela Bukowska – koordynator konkursu, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tel. (58) 672-29-56, e-mail: muzyka@muzeum.wejherowo.pl

Załacznik

Karta

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.