Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

NARYSUJ BAJKĘ – konkurs dla ilustratorów

Autor: admin dnia 29 Czerwiec 2013 Brak komentarzy

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza konkurs na ilustrację do bajki “Koziołki Pana Zegarmistrza” autorstwa Wandy Chotomskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie ilustratora, który wykona oprawę graficzną napisanej wierszem bajki “Koziołki Pana Zegarmistrza”, autorstwa znanej polskiej poetki Wandy Chotomskiej.

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 2–3 ilustracje barwne do wybranych przez siebie fragmentów bajki „Koziołki Pana Zegarmistrza” autorstwa Wandy Chotomskiej.

Uczestnik może zaproponować również projekt strony książki o wymiarach 200 mm (podstawa) x 210 mm (wysokość) zawierającej fragment Bajki i ilustracje lub projekt rozkładówki, czyli dwóch sąsiadujących stron książki.

Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę ilustracji.

Ilustracje (barwne wydruki lub prace odręczne, format A4 lub zbliżony) wraz z kartą zgłoszeniową (załączoną w osobnej kopercie) prosimy nadsyłać do 31 lipca 2013 r. na adres:

Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, na kopercie prosimy wpisać hasło: Konkurs – ilustracje.

Ogłoszenie wyników nastąpi  do dnia 20 sierpnia 2013 r.

Nadesłane na konkurs ilustracje oceniać będzie profesjonalne jury w składzie:

Olcha Sikorska-Wierzbowska - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci
Jolanta Maćkowiak-Piasecka - księgarz i animator kultury
Katarzyna Kamińska - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Joanna Pakuła - grafik
Joanna Gaca-Wyczółkowska – sekretarz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, redaktor książek dla dzieci

Wyżej wymienieni jurorzy przyznają jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.

Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 PLN po zrealizowaniu zobowiązania wynikającego z §4 ust. 5 Regulaminu, czyli na podstawie odrębnej umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) zilustrowania w terminie 30 dni roboczych całej Bajki ilustracjami własnymi.

REGULAMIN KONKURSU
na ilustrację do bajki „Koziołki Pana Zegarmistrza”
Wandy Chotomskiej

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu na ilustrację do bajki „Koziołki Pana Zegarmistrza” autorstwa Wandy Chotomskiej – NARYSUJ BAJKĘ, zwanego dalej Konkursem jest samorządowa instytucja kultury Wydawnictwo Miejskie Posnania, zwane dalej Wydawnictwem.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie ilustratora, który zilustruje bajkę „Koziołki Pana Zegarmistrza”, autorstwa Wandy Chotomskiej – zwaną dalej Bajką, którą Wydawnictwo zamierza opublikować w formie książki dla dzieci w 2013 r. (wrzesień).
2. Informacje o Bajce są dostępne na stronie internetowej: wmposnania.pl (w dziale: „dzieje się w Wydawnictwie”).

§ 3
Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany przede wszystkim do twórców, w tym uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;
b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie Konkursu,
c) uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne
3. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 4
Konkurs

1. Konkurs zostanie ogłoszony 18 czerwca 2013 r. i będzie trwał do 31 lipca 2013 r.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 2–3 ilustracji barwnych (technika dowolna) do wybranych prze Uczestnika fragmentów Bajki. Uczestnik może zaproponować również projekt strony książki o wymiarach 200 mm (podstawa) x 210 mm (wysokość) zawierającej fragment Bajki i ilustracje lub projekt rozkładówki, czyli dwóch sąsiadujących stron książki.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę ilustracji.
4. Prace konkursowe muszą być dostarczone jako barwne wydruki (lub prace odręczne) w formacie A4 (lub zbliżonym).
5. Autor nagrodzonej ilustracji na podstawie odrębnej umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) zobowiąże się do: zilustrowania w terminie 30 dni roboczych całej Bajki ilustracjami własnymi (22 ilustrowane strony Bajki, zaprojektowanie strony tytułowej oraz 1. i 4. strony okładki), wykonanymi zgodnie z projektem ilustracji jego autorstwa nagrodzonymi w Konkursie, a także zgodnych ze wskazanymi przez Wydawnictwo wymaganiami technicznymi dotyczącymi przygotowania ilustracji oraz parametrami wydania książki:
Parametry książki
format: 200 x 210 mm, objętość: 24 strony + okładka
strony wewnętrzne: papier: kreda matowa 150g, kolor: 4+4 (pełnokolorowe)
okładka: papier: karton biały 275g, kolor: 4+0, uszlachetnienie: folia jednostronnie
oprawa: zeszytowa (szyta drutem x2)
6. Uczestnicy Konkursu potwierdzają, że zgłoszone prace konkursowe zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszą żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw autorskich.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do Konkursu osobom trzecim.
8. Uczestnik-autor prac zgłoszonych do Konkursu wyrazi zgodę na bezpłatne eksponowanie ilustracji na wystawie pokonkursowej oraz na ich reprodukcję w publikacjach w podsumowujących Konkurs.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Wydawnictwa, bez dodatkowych kosztów z jego strony, prawa własności do prac zgłoszonych do Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym wszelkich form korzystania, m.in.: kopiowania, druku, prezentacji elektronicznych, wykorzystania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i formacie – w zakresie opisanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.
10. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje poprzez zgłoszenie ilustracji do Konkursu i dołączenie oświadczenia (karty zgłoszeniowej), że Uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
11. Uczestnikowi nie przysługuje ze strony Wydawnictwa zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem ilustracji (pracy) i jej zgłoszeniem do Konkursu.
12. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową zawierającą imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail (wzór karty do pobrania na stronie internetowej: wmposnania.pl (w dziale: „dzieje się w Wydawnictwie”) w zaklejonej kopercie należy złożyć lub przesłać na adres:

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
z dopiskiem KONKURS-ILUSTRACJE

13. Termin składania prac konkursowych upływa 31 lipca 2013 r. Niespełnienie przez Uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Wydawnictwo.

§ 5
Jury

1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez Jury, w którego skład wchodzą:
a) przewodniczący Jury – Katarzyna Kamińska, dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania
b) członkowie:
Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci,
Olcha Sikorska-Wierzbowska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Jolanta Maćkowiak-Piasecka – księgarz i animator kultury,
Joanna Pakuła – grafik,
Joanna Gaca-Wyczółkowska – sekretarz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, redaktor książek dla dzieci.
2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość ilustracyjną i artystyczną zgłoszonych prac konkursowych.
3. Wydawnictwo ma prawo nie przyznać nagrody głównej, jeśli żaden z przedstawionych projektów nie zadowoli Wydawnictwa.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z wdrożenia wybranej pracy pomimo jej nagrodzenia.

§ 6
Nagrody

1. Wydawnictwo przyzna jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedno wyróżnienie, niezależnie od liczby zgłoszonych ilustracji.
2. Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000,00 PLN po zrealizowaniu zobowiązania wynikającego z §4 ust. 5, czyli na podstawie odrębnej umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) zilustrowania w terminie 30 dni roboczych całej Bajki ilustracjami własnymi.
3. Wydawnictwo pobierze należny podatek w wysokości 10% wartości nagrody.
4. Osoby wyróżnione otrzymają zestawy publikacji Wydawnictwa.

§ 7
Ogłoszenie wyników i promocja laureatów

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2013 r., a zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o rozstrzygnięciu Konkursu.
2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o laureatach Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wm.poznan.pl i wmposnania.pl oraz przekazane poznańskim mediom.

§ 8
Prawa autorskie

1. Uczestnik konkursu-Laureat nagrody głównej Konkursu przeniesie na Wydawnictwo z chwilą przyjęcia nagrodzonej pracy konkursowej, zwanej wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszystkich stworzonych w ramach udziału w Konkursie i przekazanych opracowań, materiałów reklamowych i ich projektów zwanych dalej Utworami, w odniesieniu do wszelkich zastosowań na następujących polach eksploatacji na terenie kraju jak i poza jego granicami:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z Utworów – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym: digitalizację oraz w formach: e-book, multibook, publikacja multimedialna, płyty CD i DVD), wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b/ − prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie Utworów w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);
d) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
e) prawo do przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Utworów, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworach w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na Utwory, a także wykorzystywania opracowań Utworów w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania − z wyłączeniem możliwości wykorzystania wizerunku artysty zawartego w Utworach w celu stworzenia innego Utworu;
f) prawo do wykorzystania Utworów i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in.: w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.
2. Wydawnictwo ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Uczestnika konkursu-Laureata zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.
3. W odniesieniu do wszystkich materiałów reklamowych wykonanych dla Wydawnictwa przez osoby trzecie na zlecenie Uczestnika konkursu-Laureata, Uczestnik konkursu-Laureat przeniesie na Wydawnictwo zbywalne autorskie prawa majątkowe, w drodze przeniesienia praw lub udzielenia licencji, w zakresie nabytym przez Uczestnika konkursu-Laureata, zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Uczestnikiem konkursu-Laureatem a Wydawnictwem dotyczącymi: zakresu, czasu, terytorium i pól eksploatacji.
4. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Wydawnictwu proces o naruszenie praw autorskich do Utworów, do których prawa Uczestnik konkursu-Laureat przeniósł zgodnie z ust. 1 i 3, Uczestnik konkursu-Laureat zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, pod warunkiem wypełnienia przez Wydawnictwo zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.
5. Wydawnictwo zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania Uczestnika konkursu-Laureata o wniesieniu przeciwko niemu pozwu opisanego w ust. 4 lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa wskazanej przez Autora osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie.
5.1. Wydawnictwo ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z ust. 5.
6. Materiały reklamowe wytworzone przez Uczestnika konkursu-laureata mogą być używane przez niego dla celów reklamy własnej, jednakże bez prawa rozpowszechniania. Rozpowszechnianie w ramach reklamy własnej wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa.

§ 9
Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu. 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagród przewidzianych w § 6 regulaminu Konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu ilustracji ponosi Uczestnik Konkursu.
3. Ewentualne spory między Wydawnictwem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
4. Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Pakuła
e-mail: joanna.pakula@wm.poznan.pl
tel. 61 851 96 85

Karta zgłoszeniowa

Tekst bajki “Koziołki”

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.