Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “NIESPODZIANKI BUDOWLANE: WYJĄTKOWE I NIEZWYKŁE, ZABAWNE I ABSURDALNE”

Autor: admin dnia 12 Wrzesień 2021 Brak komentarzy

Organizatorem Konkursu „Niespodzianki budowlane: wyjątkowe i niezwykłe, zabawne i absurdalne” jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Łodzi.

Celem Konkursu jest pokazanie – w technikach i formach opisanych poniżej – niespodzianek, z którymi spotykamy się w pracy zawodowej.

Konkurs ma pokazać naszą pomysłowość i odkrywczość, ale także, że w czasach zarazy potrafimy śmiać się z siebie samych i z budowlanych nonsensów.

Organizatorzy Konkursu mają także nadzieję, że udział w naszej zabawie pomoże utrwalić przyjacielskie stosunki i nawiązać nowe kontakty towarzyskie, o co w czasach pandemii nie jest łatwo.

Organizatorzy oczekują na zabawne rysunki, zdjęcia, fraszki, anegdoty, krótkie opowiadania, ale także na wypowiedzi sformułowane serio o zjawiskach, osiągnięciach, postawach czy wydarzeniach, które organizatorów Konkursu i jego Jury – zaskoczą, zadziwią, wzbudzą podziw i uznanie.

Dopuszcza się prace wykonane techniką graficzną (rysunek), technikami fotograficznymi (zdjęcie) oraz krótkie formy literackie (anegdota, opowiadanie, fraszka i inne).

Każda praca, w tym również praca literacka, powinna zmieścić się na jednej stronie formatu A4.

Do Konkursu może przystąpić każdy członek ŁOIIB, który opłacił należne składki.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres: lod@piib.org.pl pracy konkursowej i kserokopii wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu NIESPODZIANKI BUDOWLANE:
WYJĄTKOWE I NIEZWYKŁE, ZABAWNE I ABSURDALNE

§ 1

Organizatorem Konkursu „Niespodzianki budowlane: wyjątkowe i niezwykłe, zabawne i absurdalne” jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 39, tel. 42 632 97 39, tel. 42 630 56 39, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

1. Celem Konkursu jest pokazanie – w technikach i formach opisanych poniżej – niespodzianek, z którymi spotykamy się w pracy zawodowej. Konkurs ma pokazać naszą pomysłowość i odkrywczość, ale także, że w czasach zarazy potrafimy śmiać się z siebie samych i z budowlanych nonsensów. Organizatorzy Konkursu mają także nadzieję, że udział w naszej zabawie pomoże utrwalić przyjacielskie stosunki i nawiązać nowe kontakty towarzyskie, o co w czasach pandemii nie jest łatwo.

2. Oczekujemy na zabawne rysunki, zdjęcia, fraszki, anegdoty, krótkie opowiadania, ale także na wypowiedzi sformułowane serio o zjawiskach, osiągnięciach, postawach czy wydarzeniach, które nas – organizatorów Konkursu i jego Jury – zaskoczą, zadziwią, wzbudzą nasz podziw i uznanie. 3. Dopuszcza się prace wykonane techniką graficzną (rysunek), technikami fotograficznymi (zdjęcie) oraz krótkie formy literackie (anegdota, opowiadanie, fraszka i inne). 4. Każda praca, w tym również praca literacka, powinna zmieścić się na jednej stronie formatu A4.

§ 3

Do Konkursu może przystąpić każdy członek ŁOIIB, który opłacił należne składki.

§ 4

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres: lod@piib.org.pl pracy konkursowej i ksera wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac jury oceni prace i wybierze do konkursu pracę najlepiej ocenioną.

3. Niewypełnienie któregokolwiek punktu formularza, podanie nieprawdziwych danych czy brak podpisu zgłaszającego powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

§ 5

1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na stronie internetowej ŁOIIB do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

2. Wyboru najlepszych prac dokona jury w pięcioosobowym składzie — trzech przedstawicieli Okręgowej Rady oraz dwóch konsultantów w styczniu 2022 roku.

3. Członkowie Jury są wyłączeni z możliwości udziału w Konkursie. 4. Jury oceniając pracę w pierwszej kolejności będzie kierować się następującymi kryteriami wyboru: zgodność z tematem konkursu i tematyka samej pracy, oryginalność i efekt zaskoczenia (efekt wow), estetyka pracy, kreatywność oraz wkład pracy.

§ 6

1. W Konkursie zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze prace, przyznanych zostanie również 7 wyróżnień.

2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne wraz z dyplomami:

a) jedna za zajęcie I. miejsca – 1000,00 zł;
b) jedna za zajęcie II. miejsca – 750,00 zł;
c) jedna za zajęcie III. miejsca – 500,00 zł;
d) siedem wyróżnień za najlepszą pracę w danym kolejnym miesiącu trwania konkursu rozpoczynając od czerwca do grudnia 2021 r. włącznie – po 300,00 zł dla każdej wyróżnionej pracy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień.

4. Za zdobyte nagrody i wyróżnienia nie przysługuje inny ekwiwalent.

5. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody lub wyróżnienia na inną osobę.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie lub wyróżnieniu drogą mailową albo drogą pocztową listem poleconym w ciągu 14 dni od terminu rozstrzygnięcia Konkursu w styczniu 2022 r., przy czym wyróżnienia opisane w ust. 2 lit. d) mogą zostać przyznane wcześniej po ocenie nadesłanych prac dokonanej przez Zespół po danym miesiącu lub miesiącach.

7. Od zdobytej nagrody lub wyróżnienia należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Wszystkie zgłoszone prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (http://lodz.piib.org.pl/) oraz rekomendowane Radzie Programowej Wydawnictw ŁOIIB do wykorzystania (opublikowania) w czasopiśmie ŁOIIB „Kwartalnik Łódzki”.

§ 7

1. Podpisane zgłoszenie na konkurs jest równoważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac do publikacji na stronie internetowej ŁOIIB http://lodz.piib.org.pl/ i w „Kwartalniku Łódzkim” oraz innych wydawnictwach ŁOIIB bez dodatkowych opłat.

2. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie uczestnik zgadza się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej pracy na rzecz Organizatora (ŁOIIB) w zakresie publikacji i rozpowszechniania w wydawnictwach i publikacji na stronie internetowej i Facebooku ŁOIIB oraz w innych celach zgodnych ze Statutem Izby od momentu zgłoszenia pracy do Konkursu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy „Regulaminu konkursów organizowanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa”,stanowiącego załącznik do Uchwały Rady ŁOIIB Nr 3071/III z dnia 12 września 2013 r.

Załącznik: formularz zgłoszeniowy

ZGŁOSZENIE
udziału w Konkursie

Ja niżej podpisana/y …………… …………………………… członek ŁOIIB, nr ewidencyjny ŁOD/……/……./… deklaruję przystąpić do Konkursu: NIESPODZIANKI BUDOWLANE: WYJĄTKOWE I NIEZWYKŁE, ZABAWNE I ABSURDALNE. Informuję, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin ww. Konkursu. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne prawa autorskie do nadesłanej pracy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby Konkursu i publikacji zgłoszonej pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. U.E. L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1781). Wyrażając zgodę na udział w Konkursie zgadzam się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej pracy na rzecz Organizatora (ŁOIIB) w zakresie publikacji i rozpowszechniania w wydawnictwach i publikacji na stronie internetowej i Facebooku ŁOIIB oraz w innych celach zgodnych ze Statutem Izby od momentu zgłoszenia pracy do Konkursu.

Załącznik: praca konkursowa …………………………………………………… (Podpis Uczestnika Konkursu)

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na stronie internetowej ŁOIIB do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.