Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs Literacki “WIELICZKA MOJA MIŁOŚĆ”

Autor: admin dnia 2 Wrzesień 2011 Brak komentarzy

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce organizuje Konkurs Literacki ” Wieliczka Moja Miłość”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych z zastrzeżeniem – osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie
za zgodą rodziców lub opiekunów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w wyznaczonym terminie aforyzmu, epigramatu, których treść dotyczyć będzie miasta Wieliczka.

Formy literackie nadesłane na konkurs powinny mieć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 12 wersów. Liczba znaków nie powinna przekroczyć 900.

Organizator przytacza definicje aforyzmu i epigramatu (Słownik Terminów Literackich aut. Stanisława Sierotowińskiego, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1966):

- aforyzm (maksyma, sentencja, uwaga) – zwięzłe zdanie wyrażające jakieś ogólne spostrzeżenie, refleksję o charakterze psychologicznym, etycznym itp.
- epigramat (epigram) – pierwotnie dwuwersowy napis na grobowcach, pomnikach itp. Później krótki utwór liryczny o wyraźnej puencie. Uogólnienie wyrażone w epigramacie bywa raczej błyskotliwe niż wierne prawdzie, w przeciwieństwie do poważnej sentencji. Jedną z odmian epigramatu jest m.in. fraszka.


Nagrody


Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.

Zgłaszanie prac


Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub  przesłać listownie na adres PiMBP w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora), z dopiskiem Konkurs literacki „Wieliczka – moja miłość”.
Prace można również przesłać na adres e-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu wpisując w tytule: Konkurs literacki „Wieliczka – moja miłość”.

Termin zgłaszania udziału do 24 września 2011 r.

Prace należy opisać zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu.

Opłata konkursowa


Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin konkursu “Wieliczka – moja miłość”

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wieliczce.
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych z zastrzeżeniem – osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w wyznaczonym terminie aforyzmu, epigramatu, których treść dotyczyć będzie miasta Wieliczka.
4. Każdy uczestnik może wysłać na konkurs maksymalnie 5 tekstów.
5. Formy literackie nadesłane na konkurs powinny mieć min. 3 -  max. 12 wersów. Przy czym liczba znaków nie powinna przekroczyć 900.
6. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Formy literackie nadesłane na konkurs będą klasyfikowane oraz oceniane zgodnie z ich definicją zawartą w „Słowniku Terminów Literackich” aut. Stanisława Sierotowińskiego, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1966.
aforyzm – (maksyma, sentencja, uwaga). Zwięzłe zadnie wyrażające jakieś ogólne spostrzeżenie, refleksję o charakterze psychologicznym, etycznym itp.
epigramat – (epigram) pierwotnie dwuwersowy napis na grobowcach, pomnikach itp. Później krótki utwór liryczny o wyraźnej puencie. Uogólnienie wyrażone w epigramacie bywa raczej błyskotliwe niż wierne prawdzie, w przeciwieństwie do poważnej sentencji. Jedną z odmian epigramatu jest m. in. fraszka.
8. Prace konkursowe należy:
a) dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2,
b) przesłać listownie na adres PiMBP w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora) z dopiskiem Konkurs literacki „Wieliczka – moja miłość”,
c) przesłać na adres e-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu z tytułem listu Konkurs literacki „Wieliczka – moja miłość”.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów. Zastrzegają sobie także prawo do ich nieodpłatnej publikacji (z zachowaniem praw autorskich) na potrzeby promocji działalności kulturalnej biblioteki.
10. Prace można składać w Bibliotece w terminie od 25 lipca do 24 września 2011, oraz we wszystkich filiach bibliotecznych najpóźniej do dnia 16 września 2011 r.
a) Przesłane prace powinny zawierać opis z następującymi danymi:
- imię i nazwisko autora
- adres zamieszkania / korespondencji autora
- adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego
- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych tekstów i wyrażam zgodę na ich publikację w ramach promocji przez bibliotekę. ”
b) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo podopiecznego w konkursie.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.wieliczka.eu najpóźniej do dnia 15 października 2011 r., a nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dn. 29. 08. 1997 r. / Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm. /.


Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.