Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka

Autor: admin dnia 15 Październik 2021 Brak komentarzy
REGULAMIN
Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Organizatorem konkursu jest Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, NIP 7010868991, zwana dalej „Organizatorem”,

Współorganizatorem konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44.

§2.
Głównymi założeniami konkursu są:
a) promocja krótkiej formy komiksowej jaką jest pasek komiksowy,
b) aktywizacja środowisk twórczych związaną z kulturą komiksu,
c) kultywowanie tradycji i korzeni komiksowych,
d) upowszechnianie kultury komiksu oraz twórczości Zbigniewa Lengrena,
e) realizacja misji statutowej Fundacji PRZEKRÓJ.

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w konkursie

§3.
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pasków komiksowych, nawiązujących do czterech pór roku.
2. Konkurs dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia.
3. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§4.
1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia gotowych pasków komiksowych na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl
2. Paski komiksowe powinny składać się od 3 do 5 kadrów, w formacie 5 cm na 5 cm, pion lub poziom, kolorystyka dowolna.
3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia od 1-3 pasków komiksowych.
4. Pliki z paskami komiksowymi należy przekazać w formacie pdf, png, tif w rozdzielczości maksymalnie 300 DPI, RGB lub CMYK.
5. Paski komiksowe mogą być wykonane samodzielnie, Organizator przyjmuje także prace zbiorowe.

§5.
Każda praca musi być przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Organizatora i zawierać:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni
c) adres do korespondencji,
d) dane kontaktowe (telefon, e-mail)

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tymi informacjami wysłane w mailu wraz paskiem komiksowym.

§6.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie pliku z paskami komiksowymi zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu oraz przesłanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu.

§7.
Projekty cyfrowe z paskami komiksowymi powinny być wysłane w terminach:
1. 15 listopada 2021 (numer: zima 2021)
2. 15 lutego 2022 (numer: wiosna 2022)
3. 15 maja (numer: lato 2022)
4. 15 sierpnia (numer: jesień 2022)

Na podany poniżej adres e-mailowy Organizatora z dopiskiem w temacie e-maila „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika bądź uczestników konkursu.
Uczestnik konkursu może wybrać dowolny termin przesłania pasków komiksowych, nie musi przesyłać prac na wszystkie terminy wskazane powyżej.

Rozdział III
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

§8.
1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Jury, składające się z przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena, przedstawicieli Organizatora oraz Współorganizatora.
2. W skład Jury mogą wejść przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele rodziny Zbigniewa Lengrena oraz przedstawiciele z ramienia Współorganizatora konkursu.
3. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie.
4. Decyzja jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Etap pierwszy

Co kwartał spośród nadesłanych pasków komiksowych, jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena wyłoni 10 nominowanych w tym jednego zwycięzcę etapu.

2. Etap drugi

Po upływie czterech kwartałów wyłonionych zostanie 40 nominowanych w tym czterech zwycięzców każdego etapu. Wszyscy nominowani będą brani pod uwagę w głównym konkursie, którego finał odbędzie się w trakcie 33. Międzynarodowego Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie zostanie przyznana nagroda finansowa oraz statuetka Profesora Filutka dla zwycięzcy bądź zwycięzców konkursu. Zwycięzcę bądź zwycięzców konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Współorganizatora oraz przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena.

6. Zwycięzca/Zwycięzcy etapu pierwszego otrzyma nagrodę w postaci publikacji swojego paska/pasków komiksowych w mediach Fundacji PRZEKRÓJ.
7. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w pierwszym etapie konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 pkt 1, 2 i 3, otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.
8. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w drugim etapie konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 pkt 1, 2 i 3 otrzyma nagrodę w wysokości 4000 zł.
9. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w drugim etapie konkursu będzie przyznana nagroda w postaci statuetki Profesora Filutka.
10. Zwycięzca bądź zwycięzcy najlepszego paska/pasków komiksowych otrzyma/otrzymają także możliwość publikacji pasków w wydaniu kwartalnika Przekrój
11. O wynikach obrad jury zwycięzca/zwycięzcy zostaną poinformowani przed festiwalem i zostaną zaproszeni do odebrania nagród osobiście (Organizator zwróci laureatom koszty podróży zgodnie z ustalonym limitem).
12. Jury będzie miało możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
13. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki.
14. Organizator i Współorganizator zobowiązani są do obliczenia od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Organizator oraz Współorganizator przyznają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.
16. Organizator oraz Współorganizator sporządzą PIT-8 AR, tj. deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu osoby nagrodzone lub ich opiekunowie będą poproszeni o podpisanie stosownej deklaracji zawierającej niezbędne informacje dla celów podatkowych.

§9.
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 33. MFKiG, a wydanie nagród będzie potwierdzone stosownym oświadczeniem uczestnika.
2. Prace zwycięzcy/zwycięzców oraz nominowanych zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie trwania 33.MFKiG.
3. Część pasków komiksowych zostanie pokazana w katalogu festiwalowym, który jest publikowany w ramach 33. MFKIG. Współorganizator konkursu będzie miał prawo wyboru pasków komiksowych, które ukażą się w katalogu festiwalowym.
4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy bądź zwycięzcom przelewem na konto bankowe w przeciągu miesiąca od ogłoszenia nagrody.

Rozdział IV
Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

§10
1. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.)
2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: iod@przekroj.pl.
3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka, w tym gromadzenie prac konkursowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, udostępnienie prac podczas obrad jury, wyłonienie zwycięzców, kontakt ze zwycięzcami, publikacja zwycięskich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora, a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania konkursu.
5. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.
6. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mailowym: iod@przekroj.pl
7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.
8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane Współorganizatorowi konkursu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§11.
1. Organizatorzy i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu festiwalowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, pasków komiksowych i konkursu. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów.
2. Prace konkursowe będą prezentowane wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska autora.
3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi i Współorganizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880). w szczególności w zakresie:
a) utrwalania w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi,
na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
b) wprowadzeniu w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
c) zwielokrotnianiu w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną;
d) udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet);
e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach;
- publiczna prezentacja w całości lub fragmentach;
- wyświetlanie w całości i we fragmentach;
- nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych
Organizatora i Współorganizatora oraz w mediach; f) odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.
Postanowienia §11. pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do uczestników, których prace zostaną wybrane w trybie §8. pkt. 5 regulaminu.
4. Przekazanie paska/pasków komiksowych oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
8. Zwycięzca/Zwycięzcy oraz nominowani nieodwołalnie upoważniają Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
9. Kontakt w sprawie konkursu: Fundacja Przekrój, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail:konkurs@przekroj.pl
10. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora konkursu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów.
Za ważne powody uznaje się:
a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego egulaminu.
13. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu
Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie (aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa) niniejszym informuje, że w następstwie otrzymania zgłoszenia pracy konkursowej będzie przetwarzać wskazane powyżej dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.
II. Inspektor Ochrony Danych
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, jak również w przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Fundacji Przekrój pod adresem e-mail: inspektor_danych@przekroj.pl.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka” na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1). tzn. przetwarzanie tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz prawidłowej realizacji praw autorskich przysługujących autorom prac konkursowych (a zwłaszcza publikacji i prezentowania prac ze wskazaniem danych odnośnie autorstwa pracy) jak również dla potrzeb podatkowych związanych z rozliczeniem konkursu.
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Imię i nazwisko, Adres poczty elektronicznej, Numer telefonu, imię i nazwisko Twojego dziecka/podopiecznego, data urodzenia Twojego dziecka/podopiecznego. W przypadku osób nagrodzonych dodatkowo będziemy zobowiązani przetwarzać dane dla celów podatkowych tj. nr PESEL, adres zamieszkania.
V. Odbiorcy danych
Dane dziecka będącego twórca zgłoszonej pracy konkursowej, obejmujące jego imię i nazwisko oraz wiek mogą być udostępnione publicznie w związku z prezentacja pracy konkursowej na wystawie w
trakcie 33. MFKiG Jeżeli praca konkursowa zostanie nagrodzona i nastąpi przeniesienie praw autorskich do tej pracy na Organizatora – co będzie wymagało złożenia odrębnego oświadczenia, wówczas dane autora pracy obejmujące jego imię i nazwisko będą mogły być publicznie prezentowane w takim zakresie w jakim będzie podlegała publikacji i prezentacji nagrodzona praca, zgodnie z zakresem pól eksploatacji wskazanych w treści oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.
Wszystkie pozostałe dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, urzędom

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) skarbowym, sądom, biegłemu rewidentowi wykonującemu audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora,
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie przechowujemy przez okres pięciu lat, z tym zastrzeżeniem, że jeśli praca Twojego dziecka zostanie nagrodzona i nastąpi przeniesienie praw autorskich do tej pracy, wówczas dane te będą przechowywane przez cały okres obowiązywania praw autorskich tzn. aż do momentu wygaśnięcia tych praw i upływu związanych z tym terminów na dochodzenie ewentualnych roszczeń w tym zakresie
VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format “.csv” dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, równocześnie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli dane wymagane treścią zgłoszenia nie zostaną podane, nadesłana praca nie będzie
mogła wziąć udziału w konkursie.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.