Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “HUMOR W LOGISTYCE ODZYSKU!”

Autor: admin dnia 29 Sierpień 2012 Brak komentarzy

M&M Consulting, wydawca czasopisma „Logistyka Odzysku” organizuje II edycję Konkursu “Humor w Logistyce Odzysku !”.


Adresatami konkursu są wszystkie osoby o zainteresowaniach związanych z logistyką odzysku. Przedmiotem konkursu jest szeroko pojęty humor i satyra o tematyce logistyki odzysku.

Zadanie konkursowe polega na wysłaniu do organizatorów pracy w dowolnej technice rysunkowej, graficznej, malarskiej, fotograficznej lub literackiej, obrazującą szeroko rozumiany humor i satyrę w Logistyce Odzysku.

Prace można przesyłać  do 8 września 2012r. :

- pocztą na adres siedziby Organizatora: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa,

- bądź mailem na adres kontakt@mmconsulting.waw.pl z dopiskiem „KONKURS”.

Zwycięzca zostanie wyłoniony 12 września 2012r.

Regulamin Konkursu
„Humor w Logistyce Odzysku”

§1
Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma „Logistyka Odzysku”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 27 kwietnia 2012 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8.09.2012r.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2
Cel konkursu

Celem konkursu jest:

a) Promowanie logistyki odzysku jako narzędzia zarządzania środowiskiem naturalnym
b) Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania sposobów działania w zakresie logistyki odzysku.
c) Promocja czasopisma Logistyka Odzysku.

§2
Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i wysłanie pracy ilustrującej humor w logistyce odzysku.
 3. Nadesłanie rozwiązania w postaci pracy plastycznej, graficznej lub fotograficznej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją regulaminu.
 4. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość prac.
 5. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez:
  a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,
  b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy,
  c) wyświetlanie,
  d) publiczne udostępnianie,
  e) nadawanie w telewizji,
  f) publikowanie w Internecie,
  g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie
  h) druki, banery reklamowe, foldery
  i) wykorzystanie w filmach reklamowych.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 j. t. z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 8. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności przesłanych prac konkursowych.

§4
Warunki dostarczania prac

 1. Rozwiązania konkursowe należy przesyłać pocztą na adres siedziby Organizatora: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, bądź mailem na adres kontakt@mmconsulting.waw.pl z dopiskiem „KONKURS”.
 2. Zgłoszenie do konkursu uważa się za ważne, jeśli zawiera następujące dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.
 3. Rozwiązania konkursu nie zawierające informacji o osobie uczestnika konkursu nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§5
Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją, w skład którego będą wchodzić redaktorzy czasopisma „Logistyka Odzysku”
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Spośród poprawnie nadesłanych rozwiązań konkursowych Komisja cztery razy w roku tj. w terminach do dnia 10.06.2012r., 10.09.2012r., wybierze po jednej zwycięskiej pracy.
 4. Komisja w wyborze rozwiązania konkursu kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością w ujęciu tematu.
 5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pisemnie lub telefonicznie.
 8. Nagrodą dla Laureata będzie publikacja zwycięskiej pracy w najbliższym numerze czasopisma „Logistyka Odzysku” ukazującym się bezpośrednio po dacie wyłonienie Laureata oraz egzemplarz czasopisma „Logistyka Odzysku”.
 9. Nagroda wysłana będzie pocztą na koszt Organizatora bądź wręczona osobiście.

§6
Postanowienia dalsze

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usług pocztowych lub za działalność osób trzecich.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany formy udziału Organizatora i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a także odwołania, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.mmconsulting.waw.pl
 5. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest zabronione.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: www.mmconsulting.waw.pl/regulamin
 7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 508 041 036 lub drogą mailową: kontakt@mmconsulting.waw.pl

Organizator M&M Consulting dnia 26.04. 2012 r.

Szczegóły na stronie portalu http://logistyka-odzysku.pl/

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.