Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS SATYRYCZNY FERMENTOWA SATYRA RIP (Fermentowa Satyra Rysowana i Pisana)

Autor: admin dnia 8 Sierpień 2012 Brak komentarzy

Grupa Twórcza Ferment wraz z Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej ogłaszają Konkurs Satyryczny “FERMENTOWA SATYRA RIP (Satyra Rysowana i Pisana)”, którego celem jest promowanie autorów tekstów i rysunków satyrycznych.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest

“2012 – koniec świata”.

Temat konkursu można potraktować jedynie jako inspirację, sugestię, natchnienie, innymi słowy  – zaczyn. I na swoje przetłumaczyć ów koniec świata 2012, sfermentować go w odpowiednią formę i treść, trzymając się jednak tematu – ująwszy go, trzymać się blisko niego, ponieważ zbytnie oddalenie skutkować może pozbawieniem zwycięstwa.

W skład Jury konkursu wchodzą:

Stanisław Tym, Katarzyna Piasecka, Piotr Skucha i Henryk Sawka.

Konkurs składa się z dwóch oddzielnych kategorii:

1. krótkie opowiadania satyryczne – uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy własne opowiadania. Objętość każdego opowiadania nie powinna przekraczać 6970 znaków.

2. grafiki satyryczne – uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy prace, wykonane w następujących technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

W każdej kategorii laureaci otrzymają statuetki ZŁOTYCH FERMENTÓW oraz nagrody pieniężne w wysokości 500 zł każda.

Prace powinny spełniać wymogi techniczne, o których więcej w regulaminie.

Jest on dostępny na profilu facebookowym konkursu:

http://www.facebook.com/pages/Fermentowa-Satyra-Rysowana-i-Pisana-RIP/158357454299962,

a wkrótce będzie również na stronie www.fermenty.pl

Prace należy nadsyłać w terminie do do 10 września 2012 roku do godz. 23.59. na adres konkursRIP@fermenty.pl

z dopiskiem konkurs-opowiadanie/konkurs-grafika.

Prace graficzne ponadto należy przesłać na adres MDK w Bielsku-Białej.

Kontakt:

W zakresie ogólnym – Kierownik Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej – Agata Ruśniak: 602-529-103; 506-038-377;

w zakresie artystycznym i technicznym:

satyra pisanaAnna Rzepka : aniarzepka@fermenty.pl

satyra rysowanaJacek Janik : jacekjanik@fermenty.pl

Z poważaniem

Anna Rzepka

Aktualne informacje o konkursie można znaleźć tutaj

REGULAMIN KONKURSU SATYRYCZNEGO:

FERMENTOWA SATYRA RIP

(Fermentowa Satyra Rysowana i Pisana)

pod hasłem przewodnim: 2012 – KONIEC ŚWIATA

Powyższy temat konkursu można potraktować jedynie jako inspirację, sugestię, natchnienie, innymi słowy – zaczyn. I na swoje przetłumaczyć ów koniec świata 2012, sfermentować go w odpowiednią formę i treść, trzymając się jednak tematu – ująwszy go, trzymać się blisko niego, ponieważ zbytnie oddalenie skutkować może pozbawieniem zwycięstwa. Jury nie upoi się pracami zbytnio odbiegającymi od tematu, łypiąc na nie z ukosa, traktując lapidarnie i jedynie bulgocząc na ich temat. Laur zwycięstwa otrzymają Ci, którzy najlepiej poradzą sobie z twórczym fermentem.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Grupa Twórcza Ferment wraz z Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej ogłaszają konkurs satyryczny – Fermentowa Satyra RIP (Fermentowa Satyra Rysowana i Pisana), którego celem jest promowanie autorów tekstów i rysunków satyrycznych. Hasłem przewodnim konkursu jest: 2012 – Koniec świata.
 • Konkurs składa się z dwóch oddzielnych kategorii:

- krótkie opowiadania satyryczne,

- grafiki satyryczne.

 • Szczegóły formalne dotyczące poszczególnych kategorii, zawarte są w części II Regulaminu. Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
 • Organizatorzy nie będą brali pod uwagę prac, które obrażać będą uczucia religijne, łamać przepisy prawa polskiego.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych do tekstów i rysunków oraz zgodą na ich publikację w drukach festiwalowych /gazeta, antologia/ i na stronach www festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia.

II KATEGORIE KONKURSOWE

A) KONKURS NA OPOWIADANIE SATYRYCZNE

 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy własne, oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane*) prace, odnoszące się do hasła przewodniego.
 • Każda z prac nie może przekroczyć 6 970 znaków.

B) KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY

 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy własne, oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane lub wystawiane publicznie*) grafiki satyryczne, odnoszące się do hasła przewodniego.
 • Technika wykonania prac w kategorii satyra graficzna: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 • Zgłoszenia do kategorii: satyra rysunkowa powinny spełniać następujące warunki:

a) praca powinna zostać przysłana w postaci planszy o formacie A4 (210×297 mm) lub A3 (297×420 mm)

b) do pracy powinna zostać dołączona jej wersja elektroniczna – wersja poglądowa oraz wersja do druku (A4 lub A3 – 300 dpi CMYK). Format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF)

*) utwory nie publikowane lub wystawiane publicznie tzn. nie nadawane w radiu, TV, internecie i nie drukowane w prasie. Publiczna prezentacja nie obejmująca ww. nadań (np. występy dla publiczności) nie dyskwalifikuje utworu.

C) INFORMACJE WSPÓLNE

 • Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, bądź pseudonimem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).
 • Nadesłane prace w obu kategoriach oceni profesjonalne jury powołane przez organizatorów.
 • Prace należy przesłać w terminie do 10 września 2012 roku do godz. 23.59. Prace graficzne i literackie należy przesłać w wersji elektronicznej  na adres konkursRIP@fermenty.pl z dopiskiem konkurs-opowiadanie/konkurs-grafika. Ponadto prace graficzne należy wysłać na adres Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

III OCENA PRAC NADESŁANYCH DO KONKURSU ORAZ NAGRODY

A) OCENA

 • Konkurs składa się z dwóch etapów:

- etap 1 – jury zdalnie ocenia prace, które zakwalifikowane zostały do konkursu przez organizatorów, wyłania po 5 finalistów z każdej kategorii;

- etap 2 – jury pod przewodnictwem specjalisty/eksperta dla każdej z kategorii, wyłania spośród finalistów zwycięzców obu kategorii podczas festiwalu Fermenty w dniu 6 października 2012r. (w przypadku różnicy zdań w ocenie poszczególnych członków jury – zdanie decydujące ma specjalista/ekspert z danej dziedziny).

 • Decyzje organizatorów i powołanego jury są ostateczne.
 • Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień, a najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane na stronie www festiwalu, wystawie towarzyszącej, gazecie festiwalowej lub w festiwalowej antologii tekstów.

B) NAGRODY WRAZ Z DODATKOWYMI ATRAKCJAMI

 • Po 500,00 zł dla laureatów każdej z kategorii.
 • Laureaci w każdej z kategorii – wyłonieni przez Jury – otrzymają statuetki ZŁOTYCH FERMENTÓW.
 • Ocena prac przez profesjonalne jury.
 • Uczestnictwo w XI Spotkaniach Kabaretowych FERMENTY 2012 (wraz z pokryciem kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Autorzy prac zakwalifikowanych do konkursu przez organizatorów oraz finaliści wyłonieni przez Jury zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora drogą pocztową/e-mailową lub telefonicznie.
 • Lista nazwisk finalistów zostanie również opublikowana na stronie www.fermenty.pl
 • Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu o charakterze satyrycznym w ramach XI Spotkań Kabaretowych FERMENTY 2012 w dniu 6 października 2012r.
 • Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody w każdej z kategorii oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 października 2012r. podczas Festivalu kabaretów FERMENTY 2012.
 • Organizator indywidualnie, z każdym z finalistów wybranych do konkursu, ustali warunki zakwaterowania oraz przyjazdu do Bielska-Białej.
 • Wszelkie kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.
 • Wszelkich informacji dotyczących XI Spotkań Kabaretowych – Fermenty 2012 oraz Konkursu Satyrycznego udzielają:

- w zakresie ogólnym – Kierownik Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej -  Agata Ruśniak – 602-529-103; 506-038-377;

- w zakresie artystycznym i technicznym:

- satyra pisana – Anna Rzepka – aniarzepka@fermenty.pl

- satyra rysowana – Jacek Janik – jacekjanik@fermenty.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.