Główna » Konkursy satyryczne 2022, WSZYSTKIE WPISY

3. Konkurs Literacki SŁOWEM I PIÓREM

Autor: admin dnia 21 Marzec 2022 Brak komentarzy

R E G U L A M I N

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Konkurs składa się z dwóch segmentów:

segment I – konkurs na wiersz, fraszkę, aforyzm lub hasło o dowolnej tematyce;

segment II – konkurs na tekst piosenki o dowolnej tematyce.

4. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

kategoria I – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych;
kategoria II – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych;
kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych;
kategoria IV – osoby dorosłe.

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst z każdego segmentu (czyli w sumie maksymalnie 2 teksty).

6. Tekst – podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem właściwej kategorii wiekowej – powinien być przesłany w formie edytowalnego pliku Microsoft Word, stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres krzysztof.zylinski@mdk.opole.pl .

7. Termin nadsyłania tekstów mija 15 czerwca 2022 roku.

8. Oceny nadesłanych tekstów dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MDK.

9. Komisja oceni teksty do 30 czerwca 2022 roku, a wyniki konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej www.mdk.opole.pl.

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora MDK, a nagrodzone teksty zostaną opublikowane na profilu facebook.com/mdkopole, o ile ich autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu.

11. Nadesłanie tekstu na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w przedmiotowym konkursie.

4. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.

5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

7. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ trzy = 4