Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

21. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY “O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. IGNACEGO KRASICKIEGO 2018

Autor: admin dnia 16 Wrzesień 2018 Brak komentarzy

Ogólnopolski Turniej Satyry “O Złotą Szpilę” jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Uczestnicy walczą o zwycięstwo w swoich kategoriach, a ponadto jury poszczególnych konkursów wybiera jeszcze jednego laureata głównej nagrody – „Złotej Szpili”.

Turniej obejmuje pięć dziedzin twórczości: KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego), TEATR JEDNEGO AKTORA, MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Pokłosiem turnieju plastycznego jest wystawa pokonkursowa.

Organizatorem Turnieju jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu  24.11.2018 r. (sobota) w Centrum Kulturalnym w Przemyślu ul. Konarskiego 9.

ZASADY REGULAMINOWE

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje pięć dziedzin twórczości:

KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego), TEATR JEDNEGO AKTORA, MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Impreza odbędzie się w dniu

24 listopada 2018 r. (sobota)

godz. 12.00 – prezentacje konkursowe

godz. 17.00 – Finał

w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

ul. Konarskiego 9

 1. I. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu satyrycznego autora polskiego lub obcego. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:

-      uczniów gimnazjów, klas VII i VIII szkół podstawowych

-      uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

-      dorosłych.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą informacyjną należy przesłać do dnia 15 listopada 2018r.

 1. II. TEATR JEDNEGO AKTORA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy przygotowują spektakl satyryczny w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą informacyjną należy przesłać do dnia 15 listopada 2018r.

MIEJSCE PREZENTACJI: scena Klubu Piwnice o wymiarach 5.5m/6m.

 1. III. PIOSENKA SATYRYCZNA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną  należy przesłać do 15 listopada 2018r.

 1. IV. TURNIEJ LITERACKI

Konkurs obejmuje 3 kategorie: małe formy literackie, teksty poetyckie
i teksty prozatorskie.

Uczestnicy nadsyłają dwa utwory satyryczne (w wybranej kategorii), dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach. Prace należy nadesłać opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową i klauzulą informacyjną w zaklejonej kopercie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 17 października 2018r.

 1. V. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 4 kategoriach wiekowych:

kat I     – uczniowie gimnazjum, klas VII i VIII;

kat. II   – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

kat. III – uczniowie (gimnazja i licea), studenci szkół  i uczelni artystycznych;

kat. IV – dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice oraz w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria wiekowa, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki. Do przesłanej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

Termin nadsyłania prac do 26 października 2018 r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

 1. VI. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą przesłania prac plastycznych i literackich do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac plastycznych i literackich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac plastycznych i literackich, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac plastycznych i literackich w katalogu oraz  w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie. Prace zgłoszone w Turnieju będą wykorzystywane w szczególności na  oficjalnej stronie  i profilach społecznościowych Organizatora.
  Korzystanie z pracy w ramach Promocji  Turnieju, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Turniej.

 1. VII. DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl ;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Turnieju „O Złotą Szpilę” (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. VIII. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

 1. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikom Turnieju nie zapewniamy wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży.
 2. Turniejowi towarzyszyć będą zajęcia metodyczne.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.
 4. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

 1. Szczegółowych informacji udziela:

Dział Organizacji Działalności Artystycznej,

tel. (016) 678 20 09

 1. Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres:

Centrum Kulturalne

ul. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

e-mail:s.blaut@ck.przemysl.pl, artystyczny@ck.przemysl.pl

www.ck.przemysl.pl

zlota szpila karta zgloszenia piosenka satyryczna 2018

zlota szpila karta zgloszenia teatr jednego aktora recytatora 2018

zlota szpila turniej literacki metryczka 2018

zlota szpila klauzula informacyjna 2018

zlota szpila klauzula informacyjna niepelnoletnich 2018

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.