Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

TURNIEJ POETYCKI ,,O CHMIELAKOWY ANTAŁEK” 2020

Autor: admin dnia 3 Lipiec 2020 Brak komentarzy

REGULAMIN

TURNIEJU POETYCKIEGO ,,O CHMIELAKOWY ANTAŁEK” 2020

I. ORGANIZATOR:

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

II. WYMAGANIA:

- Na Turniej można złożyć maksymalnie trzy utwory poetyckie o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej (wiersz, limeryk, fraszka i inne).

- Prace nie mogą być dotychczas nigdzie publikowane (w tym w Internecie), i nie nagradzane w innych konkursach.

- Należy złożyć je w 3 egzemplarzach maszynopisu, maksymalnie 3 strony A4, podpisane pseudonimem, z załączoną kopertą zawierającą informacje o autorze, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie przyjmujemy zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną.

III. MIEJSCE:

- Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli to uroczyste rozstrzygnięcie Turnieju i wręczenie nagród odbędzie się 23 sierpnia 2020 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury, jeśli nie, to rozstrzygnięcie odbędzie się on-line. Szczegóły w sierpniu.

- Rozstrzygnięcie Turnieju będzie elementem towarzyszącym Festiwalowi Sztuk Krasnych 2020.

- Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się w obowiązującym aktualnie reżimie sanitarnym.

IV. NAGRODY:

- Organizator Turnieju przewiduje następujące nagrody pieniężne dla laureatów:

I nagroda – 500 zł i ,,Antałek”, II nagroda – 200 zł, III nagroda – 100 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych                    i wyróżnionych utworów.

V. TERMIN :

Podstawą udziału w Turnieju jest przesłanie zestawu utworów zgodnych z w/w wymaganiami regulaminowymi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Stanisław Kliszcz – Instruktor KDK , tel. 82 576 2218, 665437017, e-mail: kultura@krasnystaw.pl

ZAŁĄCZNIKI:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Turnieju Poetyckim „O Chmielakowy Antałek” 2020 organizowanym przez Krasnostawski Dom Kultury zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………

(data, podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w Turnieju Poetyckim „O Chmielakowy Antałek” 2020 organizowanym przez Krasnostawski Dom Kultury wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w publikacjach na administrowanych przez KDK: stronie internetowej, facebooku, w kronice i tablicach itp. oraz wysyłane w materiałach prasowych (nieograniczony krąg odbiorców) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

……………………………………………

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem przetwarzanych danych  jest  Krasnostawski Dom Kultury ( ul. Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw, te. 82/576-22-18, e-mail.: kultura@krasnystaw.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Turniejem (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Turnieju, w tym wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, po czym zostaną usunięte.

5. W związku z organizacją Turnieju dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym i w kanałach komunikacji KDK. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa.

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

10. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.