Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS O NAGRODĘ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ- NAGRODA 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Autor: admin dnia 9 Styczeń 2015 Brak komentarzy

Do 15 stycznia 2015 roku można jeszcze zgłaszać tomy poetyckie do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

W 2015 roku Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana po raz trzeci.

W poprzednich latach otrzymali ją Krystyna Dąbrowska za tom „Białe krzesła” i Łukasz Jarosz za tom „Pełna krew” (2013) oraz Julia Hartwig za tom „Zapisane”(2014).

W 2013 zgłoszono do Nagrody 176 książek, w 2014 – 171. Rośnie liczba zgłoszeń książek tłumaczonych z języków obcych.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książką poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym.

Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski.

Nagroda wynosi 200 tysięcy złotych.

Do nagrody mogą zgłaszać swoich kandydatów autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły.

Wydarzenia związane z nagrodą dzielą się na dwa etapy: wiosną wskazuje się nominacje, jesienią wybiera laureata.

Wszystkie informacje praktyczne znajdują się w zakładce Regulamin NA STRONIE http://nagrodaszymborskiej.pl/wydarzenia.html

REGULAMIN NAGRODY POETYCKIEJ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

§ 1

1. Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona – zgodnie ze statutem Fundacji Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Fundacją)− w celu uhonorowania najwybitniejszej książki poetyckiej roku, wydanej oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski.

2. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja.

3. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody mecenasowi Fundacji.

4. Nagroda ma charakter międzynarodowy.

5. Nagroda jest przyznawana corocznie za najważniejsze wydarzenie poetyckie – książkę żyjącego autora polskiego lub książkę zawierającą najlepsze przekłady poetyckie na język polski autora zagranicznego – żyjącego lub nieżyjącego.

6. Książka winna zostać wydana pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

7. Nagrodę stanowią:a) statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiejb) nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji.

8. W przypadku przyznania nagrody książce zawierającej przekłady poetyckie, przyznaje się także nagrodę pieniężną autorowi (autorom) przekładów.

9. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
a) osoby będące w zarządzie Fundacji lub jej przedstawiciele, albo osoby uprawnione do reprezentowania Fundatora oraz Organizatora konkursu,
b) Członkowie Kapituły Nagrody.

10. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) w pierwszym etapie Kapituła wskazuje 5 nominacji, które ogłaszane są w maju.
b) w drugim etapie Kapituła Nagrody wskazuje laureata spośród nominowanych książek.

11. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.

12. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:a) autorzy
b) wydawnictwa,
b) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o literackim charakterze,
c) członkowie Kapituły,
d) inne osoby (podmioty).

13. Termin zgłaszania książek – nie później niż do 15 stycznia roku ogłoszenia danej edycji Nagrody. Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

14. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie na adres Kapituły: Fundacja Wisławy Szymborskiej, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Poetycka im.Wisławy Szymborskiej”a) pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody oraz b) dziewięciu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

15. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko autora,
b) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

16. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

17. W przypadku, gdy książkę do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej przesyła wydawnictwo, a książka zostanie nominowana w I etapie eliminacji, zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją obowiązku umieszczenia na okładce opaski z informacją o nominacji do Nagrody.

§ 2

1. Członków Kapituły na daną edycję Narody powołuje co roku Zarząd Fundacji. Do składu Kapituły może zostać powołanych maksymalnie ośmiu jurorów.

2. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem zakończenia danej edycji Nagrody, rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Fundacja powołuje nowego Członka Kapituły.

3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.

5. Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Zarząd Fundacji. Fundacja pokrywa również koszty przelotów oraz noclegów.

6. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły: wiosną i jesienią.

7. Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły oraz Sekretarzowi Nagrody na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

8. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. W sprawach nieujętych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

9. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

10. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

11. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,
b) protokołowanie obrad Kapituły,
c) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji,
d) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

12. Kapituła w porozumieniu z Zarządem Fundacji ma prawo powołać eksperta w razie, gdyby potrzebne były konsultacje merytoryczne.

§ 3

1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Fundację i Kapitułę. Dokładana data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.

2. Miejscem uroczystości jest Kraków.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.