Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki

Autor: admin dnia 18 Marzec 2015 Brak komentarzy
Warunkiem uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 3—6 września 2015 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na płycie cd. Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach, spiętych zszywaczem. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim,

każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem).

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

pl. Kościeleckich 6

85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs poetycki xxvii olsp”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w xxvii olsp. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

W programie spotkań przewidujemy m.in.:

ogłoszenie wyników konkursów poetyckich,
promocję almanachu poetyckiego,
wystawę prac lokalnych twórców,
spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica,
warsztaty i konsultacje poetyckie,
wykład pt. „Papusza moja miłość”,
warsztaty dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”,

konkurs na fraszkę,

prezentacje poetyckie uczestników,
koncert muzyczny.

postanowienia końcowe:

Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 160 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji xxvii olsp).

Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca 2015. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach do 25 czerwca 2015 otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w xxvii olsp.

Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 160 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres

kpck do 20 lipca 2015 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.

W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzynie zwracają poniesionych kosztów udziału.

Dotyczy to również pozostałych uczestników.

• Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.

• Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.

• W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.

• Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).

• Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

• Pałac nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

• Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, nie godłem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

• Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane i nagrodzone, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w olsp.

informacji o konkursie udziela:

koordynator projektu – Krystyna Wulert

tel. 52. 585 15 01, fax 52. 585 15 00

kom. 692 315 658

krystyna.wulert@kpck.pl

Dane o konkursie można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu Moja Kruszwica.pl.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.