Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. IGNACEGO KRASICKIEGO 2021 REGULAMIN

Autor: admin dnia 24 Sierpień 2021 Brak komentarzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w 24. Ogólnopolskim Turnieju Satyry „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. Ignacego Krasickiego, którego finał odbędzie się w sobotę 16 października 2021 r.

Ogólnopolski Turniej Satyry “O Złotą Szpilę” jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Uczestnicy walczą o zwycięstwo w swoich kategoriach, a ponadto jury poszczególnych konkursów wybiera jeszcze jednego laureata głównej nagrody – „Złotej Szpili”.

Turniej obejmuje cztery dziedziny twórczości: KREACJĘ SŁOWA (dotyczy recytacji lub inscenizacji utworu satyrycznego), MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ. Pokłosiem turnieju plastycznego jest wystawa pokonkursowa.

Turniej jest otwarty dla młodzieży i dorosłych, również niepełnosprawnych, tworzących amatorsko i chcących ukazać otaczający świat poprzez wybrany przez siebie artystyczny i oryginalny sposób. Inspiracją działań będą m. in. wybrane utwory Ignacego Krasickiego, jednego z najważniejszych twórców polskiego Oświecenia, autora pierwszej powieści satyrycznej.

ZASADY REGULAMINOWE KONKURSU

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje cztery dziedziny twórczości:

KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji lub inscenizacji utworu satyrycznego), MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Uroczysty FINAŁ: 16 października 2021 r. (sobota)

godz. 17.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert Laureatów

ZAMEK DUBIECKO

ul. Zamkowa 1, 37-750 Dubiecko

 1. I. TURNIEJ KREACJI SŁOWA

Uczestnicy przygotowują jeden utwór satyrycznego autora polskiego lub obcego (recytacja indywidualna) lub jego inscenizację (dopuszcza się prezentację grupową max. 6 os.) Czas trwania prezentacji do 10 minut.

Wykonawcy oceniani będą w 2 kategoriach wiekowych:

- młodzież od 14 do 19 lat

- dorosłych.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą Rodo należy przesłać do dnia 25 września 2021r.

Przesłuchania konkursowe: 9 października 2021r. (sobota) o godz. 12.00

w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

II.          TURNIEJ PIOSENKI SATYRYCZNEJ

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 25 września 2021r.

Przesłuchania konkursowe: 9 października 2021r. (sobota) o godz. 12.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

III.          TURNIEJ LITERACKI

Konkurs obejmuje 3 kategorie: małe formy literackie, teksty poetyckie
i teksty prozatorskie.

Uczestnicy nadsyłają  utwory satyryczne (w wybranej kategorii), dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach. Prace opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową i klauzulą Rodo należy przesłać w zaklejonej kopercie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 20 września 2021r.

IV.         TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 3 kategoriach wiekowych:

kat I – uczniowie klas VII i VIII oraz szkół średnich

kat. II   – uczniowie, studenci szkół  i uczelni artystycznych

kat. III  – dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice, w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane:

imię, nazwisko, adres, kategoria, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki.

Do przesłanej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę Rodo.

Termin nadsyłania prac do 20 września 2021r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

 1. V. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą przesłania prac plastycznych i literackich do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac plastycznych i literackich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac plastycznych i literackich, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 1. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac plastycznych i literackich w katalogu oraz  w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie. Prace zgłoszone w Turnieju będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie i profilach społecznościowych Organizatora.

Korzystanie z pracy w ramach Promocji  Turnieju, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Turniej.

 1. VI. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl ;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Turnieju „O Złotą Szpilę”, w tym wyłonieniu laureata (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie (zgoda w osobnym dokumencie).

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. VIII. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

IX .         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikom Turnieju nie zwracamy kosztów podróży.
 2. Turniej poprzedzą bezpłatne warsztaty z czterech dziedzin twórczości:

- warsztaty wokalne (piosenka satyryczna): 2 – 5 sierpnia br.

- warsztaty plastyczne 10 – 12 sierpnia br.

- warsztaty z kreacji słowa 18 – 21 sierpnia br.

- warsztaty literackie 9 – 11 września br.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia do 15 lipca br.

 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.
 2. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

 1. Szczegółowych informacji udziela:

Dział Animacji Kulturowej

tel. (016) 678 20 09 lub 537 808 535

 1. Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres:

Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

e-mail: satyra.przemysl@gmail.com

ZAŁĄCZNIKI:

karta inscenizacja

piosenka

rodo do szpili niepełnoletni

rodo do szpili

zgłoszenie literacki i plastyczny

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.