Główna » Konkursy satyryczne 2023, WSZYSTKIE WPISY

Wiwat Szymborska! Konkurs literacki i plastyczny

Autor: admin dnia 1 Wrzesień 2023 Brak komentarzy

Rok 2023 został ogłoszony “Rokiem Wisławy Szymborskiej”, gdyż w 2023 wypada setna rocznica urodzin noblistki.

Z tej okazji w Oliwskim Ratuszu Kultury możemy spodziewać się serii wyjątkowych wydarzeń związanych z Szymborską i jej spuścizną.

Wiwat Szymborska! Konkurs literacki i plastyczny

To konkurs dla młodzieży (14-18 lat) i dorosłych, który organizuje Fundacja Wspólnota Gdańska.

Do poniedziałku, 23 października 2023 (do godz. 16.00), należy zgłaszać prace plastyczne wykonane ręcznie w technice kolażu, w formacie A3 lub A4 oraz krótkie formy poetyckie inspirowane limerykami Szymborskiej lub stworzonymi przez Nią gatunkami: lepiejem, odwódką i altruitką.

Wyklejanki z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:

 • pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs plastyczny,
 • dostarczając osobiście do siedziby Organizatora w zamkniętej, opisanej kopercie.

Utwory poetyckie z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:

 • pocztą elektroniczną na adres: konkursy@wspolnotagdanskpl,
 • pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs poetycki,
 • dostarczając osobiście do siedziby Organizatora.

Ogłoszenie wyników, połączone z wystawą najciekawszych prac, nastąpi 28 października 2023 r.

Dlaczego konkurs dotyczy prac artystycznych? Jak się okazuje, Szymborska była nie tylko poetką.

Wisława Szymborska była znana nie tylko jako poetka - ale również twórczyni oryginalnych, dowcipnych kolaży, zwanych przez nią wyklejankami. Wycinki gazet, fragmenty zdjęć, ilustracji służyły jej do tworzenia pocztówek, jakimi obdarowywała bliskich, a nierzadko również swoich czytelników.

Nagrody główne: wizyta w krakowskim mieszkaniu Noblistki. Nagrody pozostałe – książkowe.

Wiwat Szymborska! Konkurs literacki i plastyczny

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2023.08.21 – 2023.10.23

Wiwat Szymborska!
Trójmiejski Konkurs Poetycki na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę
Trójmiejski Konkurs Plastyczny na Wyklejankę

Zrób kolaż – wyklejankę, napisz limeryk – spróbuj poczuć się jak Wisława Szymborska! Ogłaszamy trójmiejski konkurs dla młodzieży i dorosłych, organizowany przez Fundację Wspólnota Gdańska. Jest o co walczyć – autorzy najlepszych prac odwiedzą mieszkanie Noblistki w Krakowie! Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody książkowe.

Wiwat Szymborska – inspirująca, wzruszająca, bawiąca, refleksyjna… Urodzona sto lat temu, mistrzyni słowa, królowa błyskotliwych fraz, tłumaczka, której poezję przetłumaczono na pięćdziesiąt języków, do tego autorka dowcipnych wyklejanek, z nieodłączną filiżanką kawy i papierosem, miłośniczka kiczu i serialu „Niewolnica Isaura”, uhonorowana Orderem Orła Białego.

Wróćmy do Jej twórczości, spójrzmy na świat Jej oczyma. Zapraszamy do zabawy w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku 14-18 lat oraz osoby dorosłe.

Do poniedziałku, 23 października 2023 (do godz. 16.00), należy zgłaszać prace plastyczne wykonane ręcznie w technice kolażu, w formacie A3 lub A4 oraz krótkie formy poetyckie inspirowane limerykami Szymborskiej lub stworzonymi przez Nią gatunkami: lepiejem, odwódką i altruitką. Ogłoszenie wyników, połączone z wystawą najciekawszych prac, nastąpi 28 października br.

Tematyka dowolna, a jedynym ograniczeniem jest forma i… wyobraźnia! Bawmy się więc słowem, znaczeniami, metaforą, kontrastem, paradoksem.

Konkursy są organizowane w ramach świętowania setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

 • 1.09, godz. 18.00            koncert Kasia Osterczy Trio | bilety w cenie 20 zł, www.kupbilecik.pl
 • 1.09, godz. 19.30            wernisaż wystawy „Sto lat! Szymborska”
 • 10.09, godz. 17.00         spotkanie autorskie z Agnieszką Papieską: „Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej”
 • 16.09, godz. 11.00         warsztaty wyklejanek | zgłoszenia: rezerwacje@wsplnotagdanska.pl
 • 23.10, godz. 16.00         termin nadsyłania prac konkursowych
 • 28.10, godz. 11.00         uroczyste rozstrzygnięcie konkursów

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspólnota Gdańska, partnerem Fundacja Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo „Tytuł” i Fundacja MiastoKreacja, patronat medialny – Trójmiasto.pl.
Projekt „Wiwat Szymborska!” jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

————————————————————————————
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

KARTA UCZESTNIKA – Trójmiejski Konkurs Plastyczny na Wyklejankę

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w Trójmiejskim Konkursie Plastycznym na Wyklejankę inspirowaną twórczością lub postacią Wisławy Szymborskiej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Konkurs trwa od 21 sierpnia do 23 października 2023.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiwat Szymborska!”, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. Partnerzy projektu: Fundacja MiastoKreacja, Wydawnictwo Tytuł. Patronami medialnymi są portal Trójmiasto.pl i Radio Pogoda.

CELE KONKURSU

 1. popularyzowanie twórczości i osoby Wisławy Szymborskiej – tegorocznej patronki literackiej, ustanowionej przez Sejm RP z okazji setnej rocznicy Jej urodzin
 2. promowanie amatorskiej twórczości plastycznej jako przejawu osobistego rozwoju

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wyklejanki – pracy plastycznej w technice kolażu. Tematyka dowolna.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. wiek 14-18 lat
  2. powyżej 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 4. Wyklejanki należy wykonać analogowo (ręcznie) w formacie A3 lub A4
 5. Prace muszą być wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
 6. Uczestnik zgłaszając prace oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 7. Każda wyklejanka powinna być opatrzona tytułem i mieścić się na jednym arkuszu papieru.
 8. Na odwrocie arkusza należy zamieścić imię i nazwisko autora.
 9. Wyklejanki z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs plastyczny
  2. dostarczając osobiście do siedziby Organizatora w zamkniętej, opisanej kopercie.
 10. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 października 2023 o godz. 16.00.

NAGRODY

 1. Utwory konkursowe będą ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel Fundacji Wisławy Szymborskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Tytuł.
 2. Główną nagrodą jest wizyta w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie jesienią br. Termin zostanie ustalony indywidualnie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator pokrywa koszty podróży zwycięzców na trasie Trójmiasto – Kraków – Trójmiasto.
 3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Wisławy Szymborskiej.

WYNIKI

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu z udziałem publiczności, w Oliwskim Ratuszu Kultury, 28 października 2023.
 2. Laureaci zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Wybór najciekawszych prac będzie prezentowany w Oliwskim Ratuszu Kultury w dniach 28-29 października 202
 4. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Organizatora Facebook/WspolnotaGdanska.

ZGODY

 1. Zgłaszając utwory do konkursu Uczestnik bądź jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich):
  1. wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wizerunku w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas spotkania 28 października 2023, na potrzeby dokumentowania i promocji konkursu,
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tego wizerunku za pośrednictwem wszystkich dostępnych Organizatorowi kanałach informacyjnych, w tym strony internetowej, Facebook, YouTube, Instagram, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)),
  3. wyraża zgodę na używanie imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora,
  4. udziela zgody na nieodpłatną licencję niewyłączną do utworów zgłaszanych w ramach konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną              techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu      magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –     wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie,      wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie wybranym,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika na potrzeby udziału w konkursie oraz związanych z tym działań promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu w przypadku stwierdzenia niepełnych, nieczytelnych, bądź nieprawdziwych danych w Karcie Uczestnika.
 2. Sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

——————————————————————————————–
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

KARTA UCZESTNIKA – Trójmiejski Konkurs Poetycki na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w Trójmiejskim Konkursie Poetyckim na Limeryk|Lepiej|Odwódkę|Altruitkę inspirowaną twórczością Wisławy Szymborskiej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Konkurs trwa od 21 sierpnia do 23 października 2023.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiwat Szymborska!”, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. Partnerzy projektu: Fundacja MiastoKreacja, Wydawnictwo Tytuł. Patronami medialnymi są portal Trójmiasto.pl i Radio Pogoda.

CELE KONKURSU

 1. popularyzowanie twórczości i osoby Wisławy Szymborskiej – tegorocznej patronki literackiej, ustanowionej przez Sejm RP z okazji setnej rocznicy Jej urodzin
 2. promowanie amatorskiej twórczości pisarskiej jako przejawu osobistego rozwoju

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego utworu poetyckiego, inspirowanego formami używanymi przez Wisławę Szymborską: limeryku, lepieja, odwódki lub altruitki. Tematyka dowolna.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. wiek 14-18 lat
  2. powyżej 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory.
 4. Utwory muszą być napisane w sposób czytelny, w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Uczestnik zgłaszając utwory oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 6. Utwory z załączoną wypełnioną Kartą Uczestnika można zgłaszać do konkursu:
  1. pocztą elektroniczną na adres: konkursy@wspolnotagdanska.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Oliwski Ratusz Kultury, 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, z dopiskiem na kopercie: Wiwat Szymborska! Konkurs poetycki,
  3. dostarczając osobiście do siedziby Organizatora.
 7. Forma zapisu utworów:
  1. W formie elektronicznej każdy utwór powinien być zapisany w oddzielnym pliku Word, nazwa każdego pliku nazwana zgodnie ze schematem: nazwisko.imię.limeryk01 (lub lepiej01, odwodka01, altruitka01)
  2. W formie papierowej każdy utwór powinien być zapisany na osobnym arkuszu papieru, każdy arkusz oprócz tekstu powinien zawierać imię i nazwisko autora.
 8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 października 2023 o godz. 16.00.
 9. O przyjęciu zgłoszenia decyduje termin wpływu do biura fundacji/na adres e-mail.

NAGRODY

 1. Utwory konkursowe będą ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel Fundacji Wisławy Szymborskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Tytuł.
 2. Główną nagrodą jest wizyta w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie jesienią br. Termin zostanie ustalony indywidualnie po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator pokrywa koszty podróży zwycięzców na trasie Trójmiasto – Kraków – Trójmiasto.
 3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Wisławy Szymborskiej.

WYNIKI

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu z udziałem publiczności, w Oliwskim Ratuszu Kultury, 28 października 2023.
 2. Laureaci zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Wybór najciekawszych prac będzie prezentowany w Oliwskim Ratuszu Kultury w dniach 28-29 października 202
 4. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Organizatora Facebook/WspolnotaGdanska.

ZGODY

 1. Zgłaszając utwory do konkursu Uczestnik:
  1. wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wizerunku w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas spotkania 28 października 2023, na potrzeby dokumentowania i promocji konkursu,
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tego wizerunku za pośrednictwem wszystkich dostępnych Organizatorowi kanałach informacyjnych, w tym strony internetowej, Facebook, YouTube, Instagram, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)),
  3. wyraża zgodę na używanie imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora,
  4. udziela zgody na nieodpłatną licencję niewyłączną do utworów zgłaszanych w ramach konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie wybranym,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika na potrzeby udziału w konkursie oraz związanych z tym działań promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu w przypadku stwierdzenia niepełnych, nieczytelnych, bądź nieprawdziwych danych w Karcie Uczestnika.
 2. Sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


2 × trzy =