Główna » Konkursy satyryczne 2019, WSZYSTKIE WPISY

VIII BIELSKI KONKURS SATYRYCZNY “WRZUĆ NA LUZ”

Autor: admin dnia 28 Lipiec 2019 Brak komentarzy

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Bielskiego Konkursu Satyrycznego WRZUĆ NA LUZ, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Konkurs przyjmuje charakter ogólnopolskiego przeglądu autorskiego rysunku satyrycznego.

Zapraszamy do udziału profesjonalistów i amatorów (dobrej zabawy) w każdym wieku.

W ósmej edycji konkursu w roku 2019 przewidziano trzy nagrody pieniężne.

Za 1 miejsce: Nagroda Prezydenta Bielska-Białej i 2000,00 złotych (“na ręke”)

Za 2 miejsce: 1200,00 złotych (“na rękę”)

Za 3 miejsce: 800,00 złotych („na rękę”)

Przewidziane są również trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych oraz trzy wyróżnienia honorowe.

Ostateczny termin dostarczenia prac: 19 WRZEŚNIA 2019.

REGULAMIN VIII BIELSKIEGO

KONKURSU SATYRYCZNEGO

WRZUĆ NA LUZ

czyli co każdy uczestnik

wi(e)dzieć powinien ***

SPIS(EK) TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne (ale nie ogólnikowe)

II. Postanowienia szczególne (czyli: szczegółowe) – dla wszystkich, którzy znowu coś w życiu zmalowali, albo za wszelką cenę chcą udowodnić całemu światu, że potrafią rysować (nawet jak kura pazurem)…

III. Postanowienia RODOwe (ale nie rododendronowe)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, tel. 33 829 76 51 lub 33 812 56 93 (zwany dalej organizatorem).

2. Celem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest propagowanie poczucia humoru, uśmiechu i dystansu do rzeczywistości jako postawy życiowej poprzez cykliczną promocję działalności twórczej związanej z szeroko pojętą satyrą.

3. Ósma edycja KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ przyjmuje charakter konkursowego przeglądu autorskiego rysunku satyrycznego.

4. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla uczestników.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych (lub dostarczonych osobiście do siedziby organizatora) prac i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych.

7. Powołane przez organizatora jury wyłoni niezależnych zwycięzców.

8. Nagrody i wyróżnienia.

W ósmej edycji konkursu w roku 2019 przewidziano trzy nagrody pieniężne.

Za 1 miejsce: Nagroda Prezydenta Bielska-Białej i 2000,00 złotych

(słownie: dwa tysiące złotych “na rękę”)

Za 2 miejsce: 1200,00 złotych (tysiąc dwieście złotych „na rękę”)

Za 3 miejsce: 800,00 złotych (osiemset złotych „na rękę”)

Przewidziane są również trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych oraz trzy wyróżnienia honorowe.

9. Ostateczny termin zgłoszeń upływa w czwartek 19 września 2019 roku o godz. 12.12 (słownie: o godzinie dwunastej minut dwanaście), co oznacza, ni mniej, ni więcej, że prace – jeśli mają podlegać ocenie komisji konkursowej – muszą dotrzeć do siedziby organizatora (pod wskazany adres) a to za pośrednictwem poczty (czy innego gołębia) lub zostać dostarczone osobiście (tudzież przy pomocy przyjaciół) właśnie przed godziną dwunastą dwanaście dziewiętnastego września br.

10. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 28 września 2019 roku o godz. 16.08 w Klubie Klimat w CHR „Sfera” w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5.

11. Informacje o wynikach ukażą się w środkach masowego przekazu.

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 33 829 76 51 lub 33 812 56 92, e-mailowo: lkotwicz@mdk.bielsko.pl lub bezpośrednio w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 12).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, a także do rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE:

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie mniej niż jeden i nie więcej niż trzy wykonane przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB jak najbardziej można zgłaszać) rysunki satyryczne o dowolnym temacie i formie (z napisami lub bez), np. narysowane cienkopisem lub grubopisem, ołówkiem, flamastrami lub kredkami, domalowane farb(k)ami, albo wykonane przy użyciu technologii komputerowej.

2. Rysunki powinny być wykonane na papierze formatu A4 lub A3.

3. Na drugiej stronie (z tyłu każdego rysunku) uczestnik wypisuje bardzo czytelnie swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada).

4. Zgłoszenie rysunków satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:

a. uznaniem warunków regulaminu,

b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych rysunków,

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami

5. Rysunki należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) w nieprzekraczalnym terminie 19 września 2019 roku – konkursowe prace muszą dotrzeć do organizatora nie później niż w samo południe plus dwanaście minut = do godziny 12.12 na adres:

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury “Włókniarzy”

ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: “Konkurs satyryczny”

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 28 września 2019 roku o godz. 16.08 w Klubie Klimat w CHR „Sfera” w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5.

III. POSTANOWIENIA RODOWE:

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub do kontaktu, telefon, adres poczty e-mail) – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i/lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej zamieszczonej na stronie www.mdk.bielsko.pl w zakładce RODO.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83  z późniejszymi zmianami) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich wystawy w wybranych placówkach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, a także w odrębnych lokalizacjach podczas Festiwalu Kabaretowego „Fermenty” (który jest organizowany przez Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Starym Bielsku) oraz przeniesień wystawy pokonkursowej – firmowanej nazwą Bielskiego Konkursu Satyrycznego WRZUĆ NA LUZ – również na stronach internetowych organizatora, w portalach społecznościowych i za pośrednictwem mediów w celach promocyjnych, służących propagowaniu konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 33 829 76 51.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

7. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją konkursu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury Włókniarzy

ul. 1 Maja 12
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 56 93; e-mail: wlokniarz@mdk.bielsko.pl
Termin: 2019-07-26 – 2019-09-19
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.