Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA FRASZKĘ „PIĘKNO NASZEGO JĘZYKA W CODZIENNOŚCI UMYKA”

Autor: admin dnia 15 Marzec 2018 Jeden komentarz

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla seniorów i juniorów„Piękno naszego języka w codzienności umyka” organizowany jest przez Fundację Chaber we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową, zaplanowaną na jesień 2018 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć fraszkę promującą poprawną, literacką polszczyznę oraz przesłać ją organizatorowi do 15 września 2018 r. poprzez zakładkę Dodaj fraszkę na stronie www.konkursnafraszke.pl.

W trakcie Gali Finałowej Jury Konkursu ogłosi nazwiska laureatów w obu kategoriach wiekowych oraz wręczy atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji:

 • nagrodę główną dla autora najlepszej fraszki w kategorii 50+ – tygodniowe wczasy w Polsce dla dwóch osób
 • cenne nagrody rzeczowe dla laureatów – juniorów

Nagrodzone w konkursie fraszki pojawią się także w specjalnej, limitowanej edycji wydawniczej, która trafi do wszystkich osób uczestniczących w Gali Finałowej.

ZGŁOSZONE FRASZKI

Regulamin konkursu „Piękno naszego języka w codzienności umyka”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Chaber z siedzibą w Warszawie (07-793) Warszawa, ul. Belgradzka 4 lok 64 NIP 9512408625 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs trwa od 15 czerwca 2017 r. do dnia 15 września 2018 r. (okres nadsyłania zgłoszeń).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła lat 50 (kategoria senior) oraz która nie ukończyła lat 18 lat (kategoria junior) i bierze udział w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§ 3.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez Uczestnika fraszki i przesłanie jej Organizatorowi w terminie w skazanym w § 1 ust. 3. Przesłanie fraszki wraz z danymi identyfikującymi Uczestnika stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie.
 2. Uczestnik może dokonać maksymalnie dwudziestu zgłoszeń w ciągu jednego kwartału trwania Konkursu.
 3. Uczestnik może nadesłać fraszkę, do której posiada pełne autorskie prawa majątkowe.
 4. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Jury, Komisja wybierze 1 (jedną) najlepszą fraszkę w kategorii senior oraz 1 (jedną) najlepszą fraszkę w kategorii junior. Wybór najlepszych fraszek ogłoszony zostanie przez Jury za pośrednictwem strony internetowej www.konkursnafraszke.pl .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców Konkursu oraz przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników Konkursu.

§4. Nagrody i ich wydanie

 1. Organizator przewidział w Konkursie nagrodę główną w kategorii senior oraz nagrodę w kategorii junior.
 2. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 3. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi w sposób uzgodniony ze zwycięskimi Uczestnikami.

§5. Prawa autorskie

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych tekstów nadesłanych przez Uczestników, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
 • w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

§6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 15 grudnia 2018 r. Ponadto, Organizator zamieści regulamin na stronie internetowej www.przydroznekapliczki.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA FRASZKĘ „PIĘKNO NASZEGO JĘZYKA W CODZIENNOŚCI UMYKA””

 1. Jacek mówi:

  PAN BÓG KULE NOSI,
  WIĘC TRAFIŁO W STRZECHĘ

  Jest dziesięć – „nie zabijaj,
  nie kradnij, nie cudzołóż”.
  Mnie korci – jedenaste…
  do tych wszystkich dołóż!

  Czyli „nie politykuj” –
  z praktyki wynika,
  że u nas każde słowo…
  to już polityka.

  Więc nie płynąc na fali,
  lecz przypadkiem pod prąd –
  myśl, że diabli nadali…
  pomysł, znaczy się błąd.

  A zwłaszcza satyrycznych…
  nie pisz wierszy krytycznych!
  U nas myśl jest zbiorowa,
  zawzięte oddechy…

  i podobne też słowa…
  trafiają pod strzechy,
  wreszcie jak chciał Poeta,
  choć kultura nie ta,

  ale medialna chyba,
  gdy „nie” prześladuje,
  zwłaszcza w pobożnym słowie,
  w którym „tak” brakuje!

  Pomimo wszystko –
  to ludzkie igrzysko.

  JK