Główna » Konkursy satyryczne 2019, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NIEIDEALNA FRASZKA

Autor: admin dnia 8 Lipiec 2019 Brak komentarzy

REGULAMIN KONKURSU

„Nieidealna Fraszka”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „Nieidealna Fraszka”.
1.2.Organizatorem konkursu „Nieidealna Fraszka” („Konkurs”)jest UPSIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-524 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 3/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360860, NIP: 70-10-236-104, REGON: 142372390 („Organizator”).
1.3.Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Bakoma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-303 Warszawa, ul. Połczyńska 97 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345357, NIP 8370000812, REGON 7500782920.
1.4.Konkurs trwa w okresie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r. („Okres Konkursu”).
1.5.Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu marki Bakoma Satino w portalu społecznościowego Facebook („Serwis Facebook”) dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/kobietanieidealna/(„Fan Page”).

https://www.facebook.com/kobietanieidealna/photos/a.183603001756526/2210345779082228/?type=3&theater


1.6.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.
1.7.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).

2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook („Konto”), założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com („Uczestnik”).
2.2 Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora.
2.3 Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać w Konkursie Konta fikcyjnego, kilku Kont, jak również korzystać podczas Konkursu z Konta innego Uczestnika lub osoby trzeciej.
2.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na Fan Page.
3.2 W dniu 27.06.2019 r. Organizator opublikuje na Fan Page post z informacją o zadaniu konkursowym jakie mają wykonać Uczestnicy Konkursu.
3.3 W celu udziału w Konkursie Uczestnik powinien zalogować się na swoje Konto, wykonać zadanie konkursowe polegające na napisaniu fraszki o byciu kobietą nieidealną i opublikować Fraszkę w komentarzu pod postem z informacją o Konkursie. Opublikowanie Fraszki następuje za pomocą funkcji „Napisz komentarz” udostępnionej w serwisie Facebook.
3.4 Z chwilą umieszczenie Fraszki na Fan Page, Uczestnicy zgadzają się na publiczną publikację Fraszki na Fan Page.
3.5 Uczestnik może opublikować na Fan Page więcej niż̇ jedną Fraszkę, z zastrzeżeniem, iż jeden Uczestnik może wygrać́ tylko jedną Nagrodę̨ w Konkursie.
3.6 Uczestnicy nie mogą̨ edytować́ swoich postów z Fraszkami. Posty edytowane nie będą̨ brane pod uwagę̨ przy rozstrzygnięciu Konkursu.
3.7 Fraszka musi być rezultatem osobistej, oryginalnej, indywidualnej pracy twórczej Uczestnika powstałej z poszanowaniem praw innych osób.
3.8 Fraszka nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, zawierać obraźliwych lub niecenzuralnych treści, lub treści mających charakter reklamy podmiotów konkurencyjnych wobec Organizatora oraz Fundatora.
3.9 Uczestnik Konkursu przesyłając Fraszkę, oświadcza, że:
a) jest jedynym autorem Fraszki oraz że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do Fraszki, a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich,
b) Fraszki nie stanowi przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, lub majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
c) ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Fraszki przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

4. NAGRODY

4.1 Fundator ufundował w Konkursie następujące nagrody („Nagroda”).

a) Nagroda w postaci: hulajnogi elektrycznej Xianomi MIJIA M365 oraz 20 szt. jogurtów deserów Bakoma Satino 155 g o łącznej wartości 1652,00 zł brutto („Nagroda Główna”),

b) Nagroda w postaci: aparatu fotograficznego Instax Mini 9 oraz 20 szt. jogurtów deserów Bakoma Satino 155 g o łącznej wartości 302,00 zł brutto („Nagroda I Stopnia”),

c) Nagroda w postaci: vouchera prezentowanego „Wyjątkowy Prezent” na usługę „Popołudnie w SPA” oraz 20 szt. jogurtów deserów Bakoma Satino 155 g o łącznej wartości 402,00 zł brutto („Nagroda II Stopnia”). Voucher prezentowy „Wyjątkowy Prezent” jest ważny przez 12 miesięcy, a zasady realizacji vouchera zostały określone na stronie https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezent/popoludnie-w-spa-pakiet-multicity.

4.2 Do każdej Nagrody jest przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych („Świadczenie Dodatkowe”).

4.3 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę bądź na jej równowartość pieniężną.
4.4 Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
4.5 Uczestnik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody w Konkursie.

5. ZASADY OPODATKOWANIA NAGRÓD

5.1 Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5.2 Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 5.1 powyżej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. 4.2 powyżej.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6.1 W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym w celu nadzoru nad prawidłowością przyznania Nagród w Konkursie Organizator powołał komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).
6.2 Rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 24.07.2019 r. dokona Komisja Konkursowa.
6.3 Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy przesłali Fraszki dokona, według własnego uznania, wyboru trzech (3) Fraszek, które zdaniem Komisji Konkursowej będą najzabawniejsze. Przy wyborze Fraszek Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, adekwatność Fraszki do tematu, pomysłowość.
6.4 Autorowi najzabawniejszej Fraszki w ocenie Komisji Konkursowej zostanie przyznana Nagroda Główna, zaś pozostałym dwóch autorom wybranych przez Komisję Konkursową Fraszek zostaną przyznane odpowiednio Nagroda I Stopnia oraz Nagroda II Stopnia. („Zwycięzcy Konkursu”).

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

7.1 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w komentarzu pod postem z informacją o Konkursie w terminie do dnia 31.07.2019 r., a ponadto w terminie wskazanym powyżej Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygraniu w Konkursie poprzez przesłanie przez Organizatora wiadomości prywatnej do zwycięzców Konkursu.
7.2 Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości, zgodnie z pkt. 7.1 powyżej do przesłania z swojego Konta, z którego brali udział w Konkursie wiadomości prywatnej do Fan Page z następującymi danymi: nick/pseudonim używany w serwisie Facebook, imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wydania Nagrody.
7.3 W przypadku nie przesłania wszystkich danych, wskazanych w pkt. 7.2 powyżej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wygraniu w Konkursie lub też w przypadku gdy podane przez Zwycięzcę Konkursu imię i nazwisko w wiadomości prywatnej będą inne niż imię i nazwisko podane na Koncie zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.
7.4 Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę Konkursu danych o których mowa w pkt. 7.2 powyżej.

8. LICENCJA

8.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Fraszkę oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie, z chwilą przyznania Nagrody, udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej, zbywalnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, w zakresie korzystania z Fraszki na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do pamięci komputera,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) rozpowszechnianie i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Fraszki dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8.2 Niezależnie od pkt 8.1 powyżej Uczestnik, wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Fraszki oraz na korzystanie z opracowanych wersji Fraszki w zakresie wskazanym w pkt 8.1 powyżej.
8.3 Uczestnik Konkursu przesyłając Fraszkę oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie wyraża zgodę na korzystanie z Fraszki w zakresie wskazanym w pkt 8.1 powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, jak również bez podania imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu.
8.4 Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z pkt. 8.1 – 8.2 powyżej.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci loginu w serwisie Facebook (nick) oraz w przypadku Zwycięzców imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest UPSIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-524 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 3/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360860, NIP: 70-10-236-104, REGON: 142372390 Kontakt do Organizatora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres info@upsideagency.com.
9.3 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
a) w celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także w przypadku zwycięzców Konkursu w celu dostarczenia Nagrody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcie w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenie Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
b) w celu udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone przez Uczestników w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
c) w celu dokonania właściwych rozliczeń podatkowych w przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody w Konkursie, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.
9.4 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie.
9.5 Uczestnik ma prawo ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9.6 Uczestnik ma prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.7 Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w tym dokumentacji rozliczeniowej).
9.8 Podane przez Zwycięzców Konkursu dane osobowe będą udostępniane przez Organizatora firmie kurierskiej realizującej wysyłkę nagród w Konkursie

10. REKLAMACJE

10.1 Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora: UPSIDE Sp. z o.o. Warszawa 01-524, Al. Wojska Polskiego 3/6 z dopiskiem „Konkurs Nieidealna Fraszka– Reklamacja Konkursu” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@upsideagency.com z podaniem w tytule „Reklamacja –KonkursNieidealna Fraszka” w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.
10.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
10.3 Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to nadanie listu lub wysłanie wiadomości e-mail (na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja) zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.2 Regulamin Konkursu jest dostępny na Fan Page oraz w siedzibie Organizatora.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.