Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “NAJLEPSZY POLSKI MÓWCA”

Autor: admin dnia 3 Luty 2021 Brak komentarzy

Organizatorem konkursu „Najlepszy Polski Mówca” jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych mówców i promocja sztuki publicznego przemawiania.

Konkurs organizowany jest w Internecie.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.

Pierwszy etap Konkursu będzie trwał od 1 września 2020 roku do 30 września 2021 r. i będzie się składał z 12 comiesięcznych eliminacji. W każdym z nich Organizator i Komisja Konkursowa wybierze najlepszego mówcę danego miesiąca. Eliminacje będą polegały na stworzeniu wystąpienia do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na podany przez Organizatora temat istotny społecznie.

Drugi etap Konkursu odbędzie się w dniach 15 września 2021 – 30 września 2021.

Drugi etap będzie Finałem konkursu. Wezmą w nim udział zwycięzcy eliminacji. Każdy z nich przygotuje trwające 2 minuty wystąpienie na zadany przez Organizatora temat.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:

za zajęcie pierwszego miejsca w danym miesiącu – 1000 zł,

za zajęcie pierwszego miejsca w Finale Konkursu – 5000 zł,

nagroda publiczności w Finale Konkursu – 1000 zł.

REGULAMIN konkursu Najlepszy Polski Mówca

§ 1

Zasady ogólne i cel Konkursu

1. Organizatorem konkursu „Najlepszy Polski Mówca”, dalej jako „Konkurs” jest Fundacja Akademia Retoryki Igora

Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 0000646505,NIP 527-278-

66-03, dalej jako „Organizator”.

2. Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych mówców i promocja sztuki publicznego przemawiania.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Konkurs organizowany jest w Internecie.

5. W niniejszym Konkursie, na każdym etapie jego trwania, w tym w porozumiewaniu się między uczestnikami, w czasie sporządzania prac konkursowych oraz przy kontaktowaniu się z Organizatorem, obowiązującym językiem jest język polski.

§ 2

Zasady, przebieg i czas trwania Konkursu

1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap Konkursu będzie trwał od 1 września 2020 roku do 30 września 2021 r. i będzie się składał z 12 comiesięcznych eliminacji. W każdym z nich Organizator i Komisja Konkursowa wybierze najlepszego mówcę danego miesiąca.

3. Eliminacje będą polegały na stworzeniu wystąpienia do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na podany przez Organizatora temat istotny społecznie.

3. Wystąpienia będą prezentowane przed jury oraz widzami na żywo w podanym przez Organizatora miejscu i terminie. Całość Konkursu będzie odbywała się w Internecie. Wydarzenia będą rejestrowane przez Organizatora.

4. Aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba się będzie zarejestrować w podany przez Organizatora sposób. Informacje te poda na swojej stronie internetowej oraz na swoich mediach społecznościowych.

4. Temat wystąpienia Organizator poda na 10 dni przed finałem.

5. Komisja konkursowa przy ocenie wystąpień będzie w szczególności zwracała uwagę na: oryginalność i jasność przekazu, poprawność języka, atrakcyjność i styl wypowiedzi uczestnika.

6. Drugi etap Konkursu odbędzie się w dniach 15 września 2021 – 30 września 2021.

8. Drugi etap będzie Finałem konkursu. Wezmą w nim udział zwycięzcy eliminacji. Każdy z nich przygotuje trwające 2 minuty wystąpienie na zadany przez Organizatora temat.

9. Temat wystąpienia Organizator poda na 3 dni robocze przed finałem.

3. Wystąpienia finałowe będą prezentowane przed jury oraz widzami na żywo w podanym przez Organizatora miejscu i terminie. Całość będzie odbywała się w Internecie.

10. Po wystąpieniach wszystkich uczestników w czasie drugiego etapu, nastąpi narada Komisji konkursowej, która ogłosi wynik konkursu i uzasadni swój wybór.

§ 3

Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia najlepszych mówców biorących w nim udział i wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję konkursową.

2.W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora, w tym również reprezentanci Organizatora.

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest osób od 18 roku życia.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

3. Zwycięzca jednego z eliminacji nie może brać udziału w kolejnych eliminacjach.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczna jest wcześniejsza rejestracja, w której uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

7. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

8. Zgłoszenie się do Konkursu (rejestracja) uważane będzie za:

- uznanie warunków regulaminu,

- wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, – rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Organizatora.

9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku).

§5

Nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:

-za zajęcie pierwszego miejsca w danym miesiącu – 1000 zł,

- za zajęcie pierwszego miejsca w Finale Konkursu – 5000 zł,

- nagroda publiczności w Finale Konkursu – 1000 zł.

2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Komisja konkursowa.

3. Nagroda publiczności będzie przyznana na podstawie wyników głosowania internautów podczas Finału Konkursu.

4. Szczegóły techniczne głosowania Organizator poda najpóźniej na tydzień przed finałem.

4. Nagrody pieniężne opisane w ust. 1, zostaną przekazane uczestnikom przez Organizatora w ciągu 30 dni od zakończenia drugiego etapu.

§6

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:

- nie działali osobiście,

- jeżeli w stosunku do ich wystąpień zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.

2. O wykluczeniu decyduje Komisja konkursowa, która listownie lub za pomocą poczty elektronicznej poinformuje uczestnika o podjętej decyzji.

3

3. Organizator może również wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy dane lub oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym okażą się niezgodne z prawdą.

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową, telefoniczną); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. Odmowa udzielenia szczegółowych danych będzie skutkowała wykluczeniem z Konkursu przez Komisję konkursową.

§7

Prawa własności intelektualnej

1. Wystąpienie konkursowe nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.

Prezentowane w niech treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do wystąpień uczestników, zastrzega sobie prawo do rejestracji, nieograniczonego kopiowania i używania wystąpień oraz ich publicznej emisji, na wszelkich polach eksploatacji, w celach promocji.

3. Organizator w celach promocji Konkursu, zastrzega sobie prawo do możliwości przeniesienia praw autorskich wymienionych w ust. 2, na rzecz osób trzecich, w tym m.in. na sponsorów i oficjalnych partnerów Konkursu.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.

Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwane w Oświadczeniu: „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, data urodzenia Uczestnika. W przypadku Zwycięzców oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody.

2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku Zwycięzców, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4

4. Żądanie usunięcia swoich danych przez Uczestnika, będzie oznaczało automatyczną rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

§9

Reklamacje

1. Uczestnikowi, który nie zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu, przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamację należy zgłaszać drogą listowną na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

kontakt@akademiaretoryki.pl

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania konkursu na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone taką samą drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na stronie internetowej pod adresem: www.akademiaretoryki.pl lub kontaktując się z Organizatorem pod adresem mailowym: kontakt@akademiaretoryki.pl .

STRONA ORGANIZATORA

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


cztery × = 36