Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA TRUSKAWKOWĄ FRASZKĘ

Autor: admin dnia 31 Maj 2013 Brak komentarzy

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, organizator Truskawkobrania 2013 ogłasza Konkurs na TRUSKAWKOWĄ FRASZKĘ.

Utwory wraz z danymi autora należy nadsyłać na adres; Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy lub e-mailem na adres biuro@centrum.kultury.pl do dnia 19 czerwca 2013 roku.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi na Truskawkobraniu – 30 czerwca 2013 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do nadesłanych prac ( nie obowiązują kategorie wiekowe).

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.centrum.kultury.pl


REGULAMIN KONKURSU NA TRUSKAWKOWĄ FRASZKĘ

§ 1

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach z siedzibą przy ul. Klasztornej 1, 83-300 Kartuzy.

§ 2

CEL I ZADANIA KONKURSU

Rozwój umiejętności twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozwijanie umiejętności przekazywania treści przez formę jaką jest fraszka,

Wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych fraszek.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych bez względu na wiek

2.Prace biorące udział w Konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie    publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Uczestnictwo w Konkursie jest potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku.

3. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający praw autorskich innych osób.

4. Uczestnik/rodzic/opiekun oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez uczestnika.

5. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik/opiekun/rodzic wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz złożonej pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu www.centrum.kultury.pl i www.truskawkobranie.pl oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu.

6. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne.

7. Pracę należy  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@centrum.kultury.pl podając w tytule „truskawkowa fraszka”, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Organizatora.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 19 czerwca 2013 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby KCK.

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość prac

9. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:

- imię, nazwisko i  wiek autora pracy,

- adres

- telefon kontaktowy autora

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium

11.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

12. W przypadku nadużyć poczynionych przez uczestników konkursu polegających W szczególności na: kopiowaniu prac innych  uczestników konkursu, niespełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac.

13. Organizator nie odsyła uczestnikom konkursu prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. Z chwilą nadesłania prace autorskie przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.

§ 4

KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”..

3. Do zadań Komisji należeć będzie ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych prac.

4. Kryteriami oceny będą:

1) zgodność z tematyką konkursu,

2) pomysłowość i inwencja twórcza autora,

3) oryginalność pracy

4)styl i język pracy.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30.06.2013r. podczas Truskawkobrania.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.centrum.kultury.pl oraz www.truskawkobranie.pl

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.


Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.