Główna » Julian Tuwim, Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na krótką formę komiksową „Julian Tuwim”

Autor: admin dnia 28 Czerwiec 2013 Brak komentarzy

Dom Literatury w Łodzi ogłasza Konkurs na krótką formę komiksową „Julian Tuwim”.

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:

postaci i biografii Juliana Tuwima; bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości; jego związku z Łodzią, Warszawą, Inowłodzem, Tomaszowem Mazowieckim czy Spałą.

Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.

Prace należy przesłać na adres: Dom Literatury, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, z dopiskiem „Komiks Tuwim”.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pula nagród wynosi 10.000 zł!!!

Nagrody zostaną wręczone w dniu 5 października 2013 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Pełny regulamin i kartę zgłoszeniową zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu na krótką formę komiksową

„Julian Tuwim”

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi.

2. Projekt jest realizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2

1. Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy.

2. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.

3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej
i fotografii.

4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem: „Julian Tuwim”.

5. Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:

– postaci i biografii Juliana Tuwima;

– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;

– jego związku z Łodzią, Warszawą, Inowłodzem, Tomaszowem Mazowieckim i Spałą.

§ 3

1. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.

2. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

3. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI).

4. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.rok-tuwima.pl.

5. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.

6. Prace należy przesłać na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź,
z dopiskiem „Komiks Tuwim”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

7. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

8. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawach konkursowych podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier oraz w Łódzkim Centrum Komiksu. Zostaną też pokazane w galeriach internetowych – na stronie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu
i Gier www.komiksfestiwal.com, stronie Roku Tuwima www.rok-tuwima.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook – na profilu festiwalu i Roku Tuwima.

9. Wybrane prace zostaną wydane w pokonkursowej publikacji.

10. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pokonkursową publikację bezpłatnie.

§ 4

1. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Jury wybierze ze swojego grona przewodniczącego.

3. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem
i celami konkursu, poprawność merytoryczna, atrakcyjność scenariuszowa oraz graficzna.

4. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii przyznania nagród głos decydujący będzie miał przewodniczący jury.

5. Pula nagród wynosi 10 000 zł.

6. Nagrody zostaną wręczone w dniu 5 października 2013 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

7. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani przed festiwalem i zaproszeni do odebrania nagród osobiście (organizatorzy zwrócą laureatom koszty podróży).

§ 5

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu konkursowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych
i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji projektu, komiksu
i konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach, na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

5. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Karta zgłoszeniowa Komiks Julian Tuwim


Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.