Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs Literacki na Fraszkę im. Jana Grossa

Autor: admin dnia 21 Maj 2021 Brak komentarzy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w Konkursie Literackim na Fraszkę im. Jana Grossa.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób pełnoletnich.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 8 fraszek o tematyce obyczajowej w języku polskim, dotąd nigdzie niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach w formie papierowej lub pliku w formie elektronicznej.

Prace należy nadesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki na Fraszkę im. Jana Grossa” lub drogą elektroniczną, w terminie do 15 sierpnia 2021 (decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku przesłania drogą elektroniczną – otrzymanie potwierdzenia odbioru).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 października 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.

Nagrody:

I nagroda – 1000,00 zł
II nagroda – 700,00 zł
III nagroda – 500,00 zł

Regulamin Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa, zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób pełnoletnich.
 3. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada autorskie prawa majątkowe do utworów.
 4. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w szczególności dóbr osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych czy zawierających treści chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 8 fraszek o tematyce obyczajowej w języku polskim, dotąd nigdzie niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach w formie papierowej lub pliku w formie elektronicznej.
 6. Utwory powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem co praca konkursowa powinna być oznaczona zamknięta koperta zawierająca imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu i formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz podpisane przez Autora oświadczenia (załączniki nr 2 i 3).
 7. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu;
– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
– wprowadzanie do obrotu;
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej;
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną odrzucone.
 2. Prace należy nadesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki na Fraszkę im. Jana Grossa” lub drogą elektroniczną, w terminie do 15 sierpnia 2021 (decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku przesłania drogą elektroniczną – otrzymanie potwierdzenia odbioru).
 3. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową (Jury), w skład której wejdą przedstawiciele środowiska literackiego. Ponadto nagrodzone lub wyróżnione prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym i na stronie internetowej Organizatora.
 4. Osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną powiadomione drogą mailową (elektroniczną – zaproponuję} lub telefonicznie.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 października 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, Poz. 165).

III. Nagrody:

 1. Organizator przewidział dla zwycięzców trzy nagrody finansowe:

I nagroda – 1000,00 zł
II nagroda – 700,00 zł
III nagroda – 500,00 zł

IV. Ustalenia dodatkowe:

 1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez Organizatora Konkursu w jego działalności statutowej. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora, np. publikację prac na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym w kwestii podziału nagród lub nierozstrzygnięcia w przypadku nadesłania zbyt małej liczby prac.
 2. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim nieujętych decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
 3. Informacji na temat Konkursu udziela: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: .img..img@.img..img..img, tel. 95 727 70 70; .img..img@.img..img..img“>.img..img@.img..img..img, tel. 5 727 70 61 lub sekretariat@ wimbp.gorzow.pl, tel. 95 723 89 00.

VI. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Autora jest Organizator. W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mejlowym: .img@.img..img..img
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 6. W przypadku prac opublikowanych dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia praw
  autorskich lub gdy praca nie będzie już wykorzystywana.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

VII. Prawa autorskie:

 1. Z dniem przyjęcia tekstów Uczestnik przenosi na Organizatora, a Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub we fragmentach, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub innymi utworami Uczestnika lub/i innych twórców, na cały okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworów w kraju i za granicą w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach,
b) obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
c) rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie, publiczne wykonanie i wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie  wybranym.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję
  o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

Zał. nr 1 do Regulamin Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 do Regulamin Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa Oświadczenie uczestnika

Zał. nr 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.