Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs literacki “Limeryk ze skrzydłami”

Autor: admin dnia 12 Listopad 2012 Brak komentarzy

Miejska Biblioteka Publiczna i Biuro Wrocławskiej Promocji Dobrej Książki ogłaszają konkurs na napisanie autorskiego limeryku na temat książek, czytelnictwa, targów książki i WPDK.

Prace w formie elektronicznej należy przesyłać do 25 listopada 2012 r. do godziny 12 na adres konkurs@wpdk.pl

Oceniane będą umiejętności zastosowania konwencji liryku, żartobliwy charakter i zgodność z tematem konkursu. Do wygrania są 2 loty pokazowe szybowcem zorganizowane przez Aeroklub Wrocławski i Aeroklub Śląska.

Do konkursu można zgłosić jedynie 2 limeryki budowane z pięciu wersów każdy, a wziąć z nim udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Rozwiązanie odbędzie się 29 listopada 2012 r. w dniu rozpoczęcia 21. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Regulamin konkursu „Limeryk ze skrzydłami”

 1. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek ogłaszają konkurs „Limeryk ze skrzydłami” na napisanie autorskiego limeryku na temat książki, czytelnictwa, targów książki we Wrocławiu – Wrocławskie Promocje Dobrych Książek.
 2. Prace tylko w formie elektronicznej należy przesłać do 25 listopada 2012 r. do godz. 12.00 na adres Organizatora (patrz punkt 7).
 3. Organizator powoła 3 osobowe Jury, które oceniając prace weźmie pod uwagę: umiejętność zastosowania konwencji limeryku, jego żartobliwy wydźwięk i konsekwencję tematyczną (patrz punkt 1).
 4. Nagrodami w konkursie „Limeryk ze skrzydłami” są 2 loty pokazowe szybowcem organizowane przez Aeroklub Wrocławski i Aeroklub Śląska zgodnie z ich zasadami i regulaminem lotów.
 5. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa
 6. Do konkursu może przystąpić jedynie osoba pełnoletnia.
 7. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres
  a) konkurs@wpdk.pl zgodnie z poniższymi zasadami:
  - w tytule poczty elektronicznej musi pojawić się imię i nazwisko autora oraz tytuł limeryku np. Jan Kowalski – „Książka”
  - imię i nazwisko oraz numer telefonu musi pojawić się również pod limerykiem

  b) Prace nie spełniające warunków w punkcie 7 nie będą brane pod uwagę.
 8. Do konkursu można zgłosić najwyżej 2 limeryki zbudowane z pięciu wersów każdy.
 9. Praca nie może naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich do utworu, ani też naruszać dobrego imienia oraz prawa do ochrony wizerunku osób trzecich, a ponadto naruszać obowiązujących przepisów i norm obyczajowych.
 10. Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie w mailu klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji warunków konkursu „Limeryk z polotem” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
 11. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby, które są:
  a)   pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, a zwłaszcza Biura Organizacji Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
  b)  członkami Jury
  c)  organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu
  d) spokrewnione z osobami wymienionymi w punkcie a,b,c.
 12. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Limeryk ze skrzydłami” nastąpi 29 listopada 2012r. w czasie 21.Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
 13. Limeryki muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane z sieci i innych źródeł będą dyskwalifikowane.
 14. Jury może nie przyznać nagrody, jeśli uzna że poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.
 15. Decyzja Jury – jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
 16. Prace wyróżnionych autorów będą promowane na profilu i stronie internetowej Wrocławskich Promocji Dobrych Książek i FanPagu WPDK
 17. Postanowienia końcowe
  a) Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w biurze WPDK, ul. Widok 7A, 50-052 Wrocław oraz na stronie internetowej www.wpdk.pl. oraz na stronie www.biblioteka.wroc.pl
  b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
  c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  d) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu.
  e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  f) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz składa oświadczenie, że:

  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie z pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
   a) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, zwielokrotnienia jakakolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci komórkowej,
   c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), odtwarzania, wystawiania, wyświetlania,
   e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.