Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI IV EDYCJA „O PIÓRO ŚW. WAWRZYŃCA” TEMAT: „DOCZYTANIA…”

Autor: admin dnia 31 Grudzień 2020 Brak komentarzy

Ogłaszamy ponownie konkurs literacki “O pióro Św. Wawrzyńca”. Zachęcamy do pisania i przysyłania do nas prac konkursowych, na które czekamy aż do 9 kwietnia 2021 roku. Zmieniamy temat na ”DOCZYTANIA…” a formą literacką może być FRASZKA oraz dokładamy KRÓTKI WIERSZ.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem „Konkursu Literackiego”( zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie z siedzibą w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano.

2.Konkurs trwa od 3.12.2020 r. do 9.04. 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu prac bezpośrednio i drogą mailową ).

3.Konkurs jest integralną częścią programu promującego czytelnictwo pt. ,,Edukacja czytelnicza” realizowanego przez GBP w Lnianie przy współpracy z zaproszonymi partnerami programu. Patronat honorowy w IV edycji konkursu sprawuje Wójt Gminy Lniano.

II. CELE KONKURSU

1.Promocja gminy Lniano i jej mieszkańców.

2.Ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców, AMATORÓW prozy i poezji. 3.Prezentacje najlepszych prac na tworzonej przez bibliotekę stronie internetowej , publikacjach, katalogach tematycznych oraz przewodniku twórców prozy i poezji Gminy Lniano pt. ,,Szuflada” .

4.Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych i ich zdolności literackich.

5.Wspieranie lokalnej społeczności w aktywnym uczestnictwie rozwoju kulturalnego naszej gminy.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Konkurs adresowany do młodzieży i dorosłych .

2.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagrodzonymi i nie publikowanymi.

3.Forma literacka prac konkursowych to FRASZKA lub krótki WIERSZ

4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 dostarczenie tekstu minimum 1, a max. 3 fraszek lub wierszy o objętości ogólnie do 1 strony A4 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano (lub tej samej pracy na nośniku elektronicznym o ile jest to możliwe lub w formie mailowej przesłanego na adres placówki bibliotekalniano@gmail.com

 dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia wg zał. nr 1 lub nr 2 do regulaminu.

 W przypadku wysyłania prac w formie elektronicznej należy załączyć skan podpisanego oświadczenia .

5. Nota o autorze winna zawierać: Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu kontaktowego, godło

6. W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.

7. Koszty przygotowania i dostarczania pracy na konkurs ponosi uczestnik, prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu.

III. WYŁONIENIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przydzielenia nagrody głównej upoważnione będzie Jury- przedstawiciele organizatora konkursu , grupy nieformalnej ‘’BIBLIOLIDER ‘’oraz Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Bibliotece. 2

a. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do 15.04.2021 r.

2b. Prace oceniane będą pod względem oryginalności, wątków związanych z kulturą, tradycją i przyrodą np. okoliczną itp. zawartych w pracy, wartości językowej i artystycznej.

3. Prace będą oceniane w kategorii:

 dorośli i młodzież od 13 roku życia

4. Przyznane 4 nagrody w postaci kart podarunkowych i drobnych upominków. Nagroda główna karta podarunkowa w wysokości 400,00zł..Wyróżnienia 3x 100,00 zł.

5. Prace laureatów wyróżnione zostaną w autorskiej bibliotecznej publikacji „Szuflada III” pt. „Wolność czytania ”

6. FINAŁ KONKURSU – wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Tygodnia Bibliotek Polskich na spotkaniu okolicznościowym 120 rocznicy urodzin założycielki GBP w Lnianie nawiązującym jednocześnie do jubileuszu 70 rocznicy jej utworzenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu finału i wręczenia nagród .

8.. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację, a środki przeznaczone na nagrodę wykorzystane zostaną na cele statutowe biblioteki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora i dystrybuowanie nieodpłatne w celu promocji gminy Lniano i biblioteki.

2. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczenia honorarium.

4. Prace dostarczane są na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie Ul. Wyzwolenia 9, 86- 141 Lniano, woj. kujawsko- pomorskie Tel. 33-23-059, e-mail:bibliotekalniano@gmail.com,

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie ul. Wyzwolenia 9,86-141 Lniano

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne dotyczące stanu zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawnych) lub nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody. 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności ogłoszonego konkursu , okres określony odrębnymi przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

5. Posiada Pan/ Pani prawo do:  żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (w zależności od podstawy przetwarzania);  prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

6. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Bogdan Głowacz- iod.bogdan@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


2 × dwa =