Główna » Konkursy satyryczne 2022, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “LIMERYKIEM W KOŁO”

Autor: admin dnia 21 Wrzesień 2022 Brak komentarzy

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do – konkursu „Limerykiem w Koło” – wydarzenia, które wpisuje się w 660. rocznicę lokacji Miasta.

REGULAMIN KONKURSU NA LIMERYK

„Limerykiem w Koło” – w 660. rocznicę lokacji Miasta

(konkurs dla mieszkańców Koła)

Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Koła.

Konkurs organizowany przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

 1. Organizatorem Konkursu na limeryk „Limerykiem w Koło” jest Filia dla Dzieci Powiatowej   i Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Kole.
 2. Celem konkursu jest:
  · Uhonorowanie i upamiętnienie 660. rocznicy lokacji Koła,
  · Rozwój aktywności twórczej i czytelniczej odbiorców konkursu,
  · Rozwijanie talentów i pasji uczestników konkursu,
  · Propagowanie historii oraz atrakcji turystycznych Koła,
  · Popularyzacja twórczości poetyckiej,
  · Popularyzacja imprez kulturalnych, organizowanych  przez kolskie instytucje i stowarzyszenia.
 3. Wymagamy od autorów   twórczego   działania   i    zapoznania   się   z   bogatą     historią Koła  ze   źródeł historycznych w książkach, publikacjach czy   w Internecie. Ideą konkursu jest popularyzacja miasta.
 4. Konkurs ma charakter   otwarty   dla   wszystkich,  bez ograniczenia wieku, za  wyjątkiem pracowników Organizatora, członków Komisji Konkursowej oraz ich najbliższych rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Warunkiem  uczestnictwa   w    konkursie  jest  wypełnienie   „Karty      zgłoszenia”   oraz    oświadczeń.    Formularze:    karta zgłoszenia    i    oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl. Karta    zgłoszenia  oraz   oświadczenia powinny   być  złożone w jednej kopercie   wraz   z   wydrukowanymi   pracami. Organizator dopuszcza przesłanie skanów (nie zdjęć w dużych rozmiarach i ciemnych)   „Karty zgłoszenia” oraz oświadczeń   na  adres mailowy: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl.   W   temacie  maila prosimy o pisanie „Limerykiem w Koło”. Prace   dostarczone   bez   wypełnionej   i podpisanej karty zgłoszenia i/lub bez oświadczeń nie będą oceniane.
 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora i w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie obowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 limeryków własnego autorstwa, nie publikowanych w żadnej formie, zarówno w wydawnictwach drukowanych jak i w mediach elektronicznych.
 9. Limeryk powinien spełniać następujące wymogi formalne:
  – pięć wersów
  – układ rymów aabba
 10. Wszystkie prace muszą być napisane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji konkursu oraz promocji walorów Koła.
 12. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.
 13. Wydrukowane limeryki wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami uczestnika konkursu należy dostarczyć osobiście do 31 października 2022 r. lub przesłać pocztą na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Limerykiem w Koło”. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
 14. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają niniejszy regulamin.
 16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 17. Konkurs rozpoczyna się 20 września 2022 r. Termin nadsyłania/dostarczenia prac na adres wskazany w regulaminie mija dnia 31 października 2022 r. do godz. 18:00. Liczy się data wpływu do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
 18. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Nie podlegają także zwrotowi.
 19. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostateczne i niepodważalne.
 20. Komisja oceni zgłoszone prace do 14 listopada 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane 15 listopada 2022 r do godziny 18.00. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.biblioteka-kolo.pl. Jednocześnie wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 24 listopada 2022 r.  lub innym terminie o czym laureaci zastaną powiadomieni telefonicznie lub @
 21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.
 22. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa majątkowe.
 23. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych Organizatora.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 25. W konkursie zostanie przyznane 5 nagród książkowych.
 26. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień w związku z poziomem artystycznym prac nie spełniającym oczekiwań Organizatora.
 27. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl.
 28. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

LIMERYK to krótki, żartobliwy wiersz oparty na  groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Ma określoną budowę:
· pięć wersów o stałej liczbie sylab
· układ rymów aabba
· trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych

LIMERYK zwykle posiada określony układ narracji:
· wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
· zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzany jest tu drugi bohater),
· krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
· zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

W   poezji   polskiej   czołową   autorką   limeryków  była noblistka, Wisława Szymborska.  Oto przykład z jej twórczości:

Wy, co macie zaszczyt mieszkać w Peszcie,
nigdy kota pod włos nie czeszcie!
Może brutalni ludzie
tak robią w pobliskiej Budzie,
ale wy? Zreflektujcież się wreszcie!

Karta zgłoszenia, PDF (419 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej, PDF (242 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. PDF (242 KB)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


siedem − = 5