Główna » Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “FRASZKA NA NIEPODLEGŁOŚĆ”

Autor: admin dnia 5 Grudzień 2017 Brak komentarzy

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w ramach projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowuje portal historyczny www.czasbohaterow.pl adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, którego celem jest atrakcyjne przedstawienie udziału czyny zbrojnego w historii Polski.

Pierwsza odsłona portalu poświęcona będzie okresowi odzyskiwania Niepodległości i ustalania granic w latach 1914-1923. Treści do portalu przygotowują doświadczeni historycy, materiały multimedialne udostępnia m.in. Muzeum Wojska Polskiego i centralna Biblioteka Wojskowa. Zamierzeniem twórców jest, aby portal stanowił dla młodych ludzi zainteresowanych historią wojskowości, ciekawe dopełnienie wiedzy wynoszonej z lekcji historii.

Integralną częścią portalu mają być cyklicznie organizowane konkursy historyczne.

www.czasbohaterow.pl

Na samym początku roku obchodów 100 lecia Niepodległości Polski zapraszamy do udziału w konkursie na fraszkę “Fraszka na Niepodległość” traktującą o okresie odzyskiwania niepodległości po ponad 120 latach niewoli.

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie utworu rymowanego spełniającego definicję fraszki, którego tematem będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości w szerokim rozumieniu. Dotyczyć ma ona tak samego wydarzenia, jak i postaci z nim związanej, formacji wojskowej, bitwy, potyczki, słowem wszystkiego co historycznie można skojarzyć z odzyskaniem niepodległości i walką o utrzymanie granic.

Napisaną fraszkę należy wysłać poprzez formularz dostępny na stronie konkursu.

Konkurs potrwa do 10 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.czasbohaterow.pl

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Fraszka na Niepodległość”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fraszka na Niepodległość” i zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, z siedzibą ul. Racławicka 28 m.1 w Warszawie (02-­‐601) zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs „Fraszka na Niepodległość” to element promocji portalu historycznego adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych budowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zawierającego kompendium wiedzy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę po ponad 120 latach zaborów.

Buduje i wzmacnia poczucie dumy, jedności narodowej i wiedzy o wydarzeniach lat 1914–1923.

Forma pisemna, fraszka ma zachęcić młodzież szkolną do szerokiego spojrzenia na historię i ubrania jej w krótką formę literacką.

4. Konkurs ogłoszony zostanie 24 listopada 2017 roku na stronie internetowej: www.czasbohaterow.pl.

Na stronie zamieszczony zostanie również̇ regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne informacje o Konkursie.

5. Konkurs trwać będzie w terminie od 24 listopada do 10 grudnia 2017roku.

6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść́Regulaminu i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania, jak również̇ potwierdza, iż̇ spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.czasbohaterow.pl.

§2

UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba w wieku 12−19 lat, która wykona i nadeśle pracę spełniającą warunki Konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami, oświadczeniami i potwierdzeniami.

Formularz Zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne oświadczenia dostępne są na stronie internetowej: www.czasbohaterow.pl

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych.

4. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania uzyskanej w Konkursie nagrody oraz innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

§3

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie utworu rymowanego spełniającego definicję fraszki, którego tematem będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości w szerokim rozumieniu. Tak samo wydarzenie jak i postać z nim związana, formacja wojskowa, bitwa, potyczka, słowem wszystko co historycznie można skojarzyć z odzyskaniem niepodległości i walką o utrzymanie granic.

Napisaną fraszkę należy wysłać poprzez formularz dostępny na stronie konkursu w formie pliku internetowego.

2. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej: www.czasbohaterow.pl.

3. Prace konkursowe wysłane inną drogą nie będą brane pod uwagę.

4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

5. Jury ocenia walory literackie oraz oryginalność pracy i jej zgodność z tematem konkursu.

6. Dodatkowym atutem w ocenie pracy będzie ilość głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się na stronie Konkursu w dniach 10-­13 grudnia 2017r.

Użytkownik będzie mógł oddać tylko jeden głos.  Oddane głosy internautów Jury będzie traktowało jako wskazówkę i nie będzie nimi związane w wyborze najlepszych prac.

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i indywidualnymi.

8. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

9. Prace konkursowe zostaną udostępnione szerokiej publiczności jedynie na stronie portalu historycznego www.czasbohaterow.pl w zakładce konkursowej.

§4

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

1. Prace należy dostarczyć́do 10 grudnia 2017 roku drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.czasbohaterow.pl.

2. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć́wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§5

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie i nadesłanie pracy konkursowej zgodnie z § 3 poprzez formularz zgłoszeniowy z zaznaczeniem niezbędnych oświadczeń w terminie podanym w § 4.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem, niepełne, nieczytelne lub błędne dokonanie zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.

§6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.czasbohaterow.pl

3. Termin i miejsce ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie, wówczas taka informacja pojawi się na stronie internetowej www.czasbohaterow.pl.

4. Jury przyzna trzy Nagrody Główne– za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 15 wyróżnień́.

5. Ocena Jury jest swobodna i ma charakter ostateczny.

§7

NAGRODA GŁÓWNA

1. Nagrodami Głównymi są:

I miejsce– Tablet Lenovo MIIX 310-­‐10ICR + stacja dokująca

II miejsce – Głośnik Bose SoundLink Color Bluetooth II

III miejsce – Słuchawki bezprzewodowe JBL Synchros E40

2. Imiona i Nazwiska zwycięzców Konkursu (zdobywcy Nagród Głównych) zostaną̨ podane do publicznej wiadomości i ogłoszone na stronie internetowej www.czasbohaterow.pl.

3. Uczestnik Konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenia.

4. Nagrody zostaną wręczone podczas gali podsumowującej Konkurs.

§8

WYRÓŻNIENIA

1. Jury przyzna 15 Wyróżnień́ i towarzyszących im nagród, w postaci gier planszowych i albumów. Liczba wyróżnień i towarzyszących im nagród może być zwiększona na wniosek Jury i za zgodą organizatora.

2. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas gali podsumowującej Konkurs lub wysłane przesyłką pocztową na adres wskazany przez osoby wyróżnione.

3. Imiona i Nazwiska osób wyróżnionych zostaną podane do publicznej wiadomości i ogłoszone na stronie internetowej www.czasbohaterow.pl.

4. Uczestnik Konkursu nie może zamienić nagrody wyróżnienia na jej równowartość w gotówce, ani na żadne inne świadczenie.

§9

REKLAMACJE

Uczestnikom nie przysługuje prawo składania reklamacji.

§10

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I PRACE KONKURSOWE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.Dz.U.202r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane Uczestników Konkursu wykorzystywane są̨ wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień́ Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o nim.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronie internetowej: www.czasbohaterow.pl w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i zaprezentowania zwycięskich prac.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń́ z tytułu powyższych.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawiony do zmian postanowień́ niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Konkursu: www.czasbohaterow.pl.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień́ jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.