Główna » Konkursy satyryczne 2016, WSZYSTKIE WPISY

33. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MAŁYCH FORM SATYRYCZNYCH BOGATYNIA 2016

Autor: admin dnia 22 Marzec 2016 Brak komentarzy

Po raz 33. ogłoszony został Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych Bogatynia 2016!

Koncert Finałowy odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku w Bogatyni – Stolicy Humoru i Satyry!

Turniej, wzorem lat ubiegłych – będzie miał trzy kategorie konkursowe: na autorski tekst satyryczny, satyryczną prezentację sceniczną (konkurs główny) i rysunek satyryczny. Konkursy skierowane są do osób pełnoletnich. Serdecznie zapraszamy wszystkich autorów – satyryków do wzięcia udziału w trzech kategoriach konkursowych na:

  • tekst satyryczny, nadesłany do Radiowej „Trójki” (Polskie Radio S.A. Program III), ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa – do dnia 4 kwietnia 2016 r.
  • rysunek satyryczny – temat rysunków „Sorry – taki mamy klimat” (prace nadsyłać należy na adres Stowarzyszenia Turnieju MFS, ul. Pocztowa 2A, 59-920 Bogatynia – do dnia 15 kwietnia 2016 r.
  • krótką prezentacje sceniczną (w formie multimedialnej, nadsyłane do Radiowej „Trójki”) do dnia 4 kwietnia 2016 r.; kwalifikacje odbędą się na podstawie przesłanych nagrań.

Celem turnieju jest prezentacja i promocja autorów krótkich formy satyrycznych, jako sposobu na rozbawienie publiczności.

Nagrodą główną najstarszego i znanego konkursu – jest tytuł „Króla i Księcia Łgarzy” w roku 2016 (pula nagród 10.000 złotych).

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl i pod tel. 664 394 272.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń konkursowych.

REGULAMIN 33. TMFS BOGATYNIA 2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej Małych Form Satyrycznych jest coroczną ogólnopolską imprezą organizowaną w trzech oddzielnych konkursach. 33. Finał odbędzie się w Bogatyni 23-24 kwietnia 2016 r. Producentem jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych.
2. Celem Turnieju jest promowanie autorów tekstów i rysunków satyrycznych oraz wykonawców estradowych (satyryków).
3. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na autorskie i nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane*):
• teksty satyryczne,
• sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych,
• rysunki satyryczne.
4. Uczestnikami konkursu na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych mogą być osoby lub grupy osób (max 3) – autorów/wykonawców.
5. Uczestnicy Turnieju muszą mieć ukończone 18 lat.
6. Jeden uczestnik może zgłosić swój udział w każdym z konkursów.
7. W ramach Turnieju Małych Form Satyrycznych wyłania się niezależnych zwycięzców każdego z konkursów.
8. Wyboru Króla Łgarzy (w konkursie na sceniczną prezentację własnych utworów) i laureata Nagrody Złotego Kosy (w konkursie na tekst satyryczny) na dany rok dokonuje powołane przez organizatora jury. Obu laureatów wyłania się spośród zwycięzców, o których mowa w punkcie 7.
9. W konkursie na rysunek satyryczny – własne, nigdzie nie publikowane rysunki (na papierze lub ew. w formie elektronicznej na płycie CD) należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2016 r. na adres Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.

II. KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

1. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę własnych, oryginalnych, nigdzie wcześniej nie publikowanych*) prac o dowolnej tematyce i formie.
2. Każda z prac nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu.
3. Teksty powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).
4. Teksty (każdy w 3 egzemplarzach wydruku na papierze) należy nadsyłać do 4 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie przesyłką pocztową pod adres:

Polskie Radio Trójka
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
z dopiskiem „Turniej – tekst”

5. Komisja Kwalifikacyjna wybierze max. 10 prac, które zostaną ocenione przez Jury Konkursu na Tekst Satyryczny.
6. Członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury powołuje organizator Turnieju.
7. Jury Konkursu na Tekst Satyryczny rozdzieli nagrody:
• pierwszą – finansową w wysokości 3.000 zł i statuetkę Złotego Kosy,
• drugą i trzecią – ufundowane przez sponsorów.
8. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
9. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Tekst Satyryczny są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
10. Nagrodzone prace mogą być wyemitowane w audycjach rozrywkowych Polskiego Radia Trójka. Ich autorom przysługuje honorarium zgodnie z obowiązującymi w Polskim Radiu stawkami.
11. Prawa własności do nagrania, emisji publikacji i rozpowszechniania nagranych utworów przysługują Trójce Polskie Radio i Stowarzyszeniu Turnieju Małych Form Satyrycznych.
12. Laureaci głównych nagród Konkursu na Tekst Satyryczny zostaną zaproszeni do Bogatyni, gdzie zostaną wręczone nagrody podczas Koncertu Finałowego 23.04.2016 r.
13. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu i zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępniania utworów zakwalifikowanych do finału redakcjom gazet patronujących Turniejowi Małych Form Satyrycznych.

III. KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW SATYRYCZNYCH

1. Uczestnik zgłaszający się do konkursu przygotowuje samodzielnie prezentację o dowolnej treści i formie (monolog, piosenka, skecz, scenka pantomimiczna itp.), której celem jest rozbawienie publiczności. Przesłana prezentacja może się składać z trzech utworów, ale każdy z nich nie może trwać dłużej niż 5 minut.
2. Prezentacja musi być dziełem autorskim, oryginalnym i nigdzie wcześniej nie publikowanym i przedstawianym publicznie*).
3. Konkurs na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych składa się z trzech etapów:
• Etap 1: Nadsyłanie utworów scenicznych w formie multimedialnej (można wysłać dowolną liczbę, ale każdy ze zgłaszanych utworów nie może trwać dłużej niż 5 minut) w formie nagrania na płytach CDR, DVD wraz z „Kartą uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych” – termin do 4 kwietnia 2016 r. na adres Radiowej Trójki (Sekcja Rozrywki Programu Trzeciego Polskiego Radia S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa), z dopiskiem Turniej Łgarzy.
• Etap 2: Spośród nadesłanych nagrań Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organizatora – Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych wyłoni finalistów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w finale Turnieju, który odbędzie się w Bogatyni.  W zależności od ilości i jakości prezentacji scenicznych – Komisja Kwalifikacyjna Turnieju może wyłonić max 10 finalistów konkursu.
• Etap 3: Koncert Finałowy23 kwietnia 2016 roku w Bogatyni.
4. W konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą Kartę uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych, dostępną na stronach internetowych pod adresem: www.turniej.com.pl wraz z nagranymi utworami (patrz Etap 1).
5. Kartę uczestnictwa wraz z nagraniami utworów (patrz Etap 1) należy przesłać do dnia 4 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym pod adres:

Polskie Radio Trójka
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
z dopiskiem „Turniej – zgłoszenie”

6. Finaliści wyłonieni przez Komisję Kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora i zaproszeni do udziału w Koncercie Finałowym.
7. Rezygnacja uczestnika z udziału w Koncercie Finałowym pozbawia finalistę prawa do ubiegania się o nagrody.
8. Koncert Finałowy Turnieju Małych Form Satyrycznych odbędzie się w Bogatyni 23 kwietnia 2016 r.
9. Organizator pokrywa koszt uczestnictwa finalistów w Koncercie Finałowym (zwrot kosztów przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania).
10. W trakcie Koncertu Finałowego finaliści osobiście prezentują utwory, na podstawie których zostali zakwalifikowani w eliminacjach.
11. Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną – powołane przez organizatora – przyzna nagrody:
• pierwszą – finansową w wysokości 7.000 zł, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetkę Kozła,
• drugą i trzecią – ufundowane przez sponsorów.
12. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
13. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
14. Prawo rejestracji Koncertu Finałowego oraz prawo własności do nagrania tego koncertu przysługuje organizatorowi.

IV. KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY: temat rysunku – „Sorry – taki mamy klimat

1. Każdy uczestnik może nadesłać max 3 własne, oryginalne, nigdzie wcześniej publikowane lub wystawiane publicznie rysunki satyryczne o tematyce dot. powiedzenia „Sorry – taki mamy klimat”.
2. Rysunki (na papierze lub ew. w formie elektronicznej na płycie CD) należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2016 r. na adres Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.
3. Jury Konkursu na Rysunek Satyryczny – powołane przez organizatora – przyzna nagrody:
• pierwszą – finansową 500 zł,
• drugą – finansową lub rzeczową.
4. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
5. Decyzje Jury Konkursu na Rysunek Satyryczny są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Autorzy nagrodzonych rysunków zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą.
7. Stowarzyszenie nie zwraca nadesłanych prac i może dowolnie nimi dysponować, umieszczając na własnej stronie internetowej oraz może udostępnić prace redakcjom patronującym Turniejowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania tekstów (wyłącznie tych zakwalifikowanych do finału), ich nagrań oraz nagrań prezentacji scenicznych z koncertu finałowego redakcjom gazet, rozgłośniom radiowym i stacjom telewizyjnym, patronującym Turniejowi.
2. Zgłoszenie rysunku, tekstu lub prezentacji do udziału w konkursach traktuje się jako pełną akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU.

Prezes Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych
Zdzisław Justyński

*) utwory nie publikowane tzn. nie nadawane w radiu, TV, internecie i nie drukowane w prasie. Publiczna prezentacja nie obejmująca ww. nadań (np. występy dla publiczności) nie dyskwalifikuje utworu.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.