Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. IGNACEGO KRASICKIEGO 2020

Autor: admin dnia 10 Wrzesień 2020 Brak komentarzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w 23. Ogólnopolskim Turnieju Satyry „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. Ignacego Krasickiego, którego finał odbędzie się w sobotę 21 listopada 2020 r.

Ogólnopolski Turniej Satyry “O Złotą Szpilę” jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Uczestnicy walczą o zwycięstwo w swoich kategoriach, a ponadto jury poszczególnych konkursów wybiera jeszcze jednego laureata głównej nagrody – „Złotej Szpili”.

Turniej obejmuje cztery dziedziny twórczości: KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego), MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ. Pokłosiem turnieju plastycznego jest wystawa pokonkursowa.

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie (zgoda w osobnym dokumencie).

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. VIII. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

IX . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikom Turnieju nie zapewniamy wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży.
 2. Turniejowi towarzyszyć będą zajęcia metodyczne.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.
 4. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

 1. Szczegółowych informacji udziela:

Dział Animacji Kulturowej

tel. (016) 678 20 09

 1. Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres:

Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

e-mail:s.blaut@ck.przemysl.pl, artystyczny@ck.przemysl.pl

ZASADY REGULAMINOWE

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje pięć dziedzin twórczości:

KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji lub inscenizacji utworu satyrycznego), TEATR JEDNEGO AKTORA, MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Impreza odbędzie się w dniu

21 listopada 2020 r. (sobota)

godz. 12.00 – prezentacje konkursowe

godz. 17.00 – Finał

w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Klub Piwnice

ul. Konarskiego 9

 1. I. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy przygotowują jeden utwór satyrycznego autora polskiego lub obcego (recytacja indywidualna) lub jego inscenizację (prezentacja grupowa max. 6 os.) Czas trwania prezentacji do 10 minut.

Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:

-      uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

-      uczniów szkół średnich

-      dorosłych.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do dnia

13 listopada 2020r.

 1. II. TEATR JEDNEGO AKTORA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy przygotowują spektakl satyryczny w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do dnia  13 listopada 2020r.

MIEJSCE PREZENTACJI: scena Klubu Piwnice o wymiarach 5.5m/6m.

 1. III. PIOSENKA SATYRYCZNA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 13 listopada 2020r.

 1. IV. TURNIEJ LITERACKI

Konkurs obejmuje 3 kategorie: małe formy literackie, teksty poetyckie
i teksty prozatorskie.

Uczestnicy nadsyłają  utwory satyryczne (w wybranej kategorii), dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach. Prace należy nadesłać opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową , klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zaklejonej kopercie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa

23 października 2020r.

 1. V. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 4 kategoriach wiekowych:

kat I – uczniowie klas VII i VIII;

kat. II – uczniowie szkół średnich

kat. III  – uczniowie (licea), studenci szkół  i uczelni artystycznych

kat. IV – dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy

o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice,
w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria wiekowa, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki. Do przesłanej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin nadsyłania prac do 30 października 2020r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

 1. VI. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą przesłania prac plastycznych i literackich do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac plastycznych i literackich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac plastycznych i literackich, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac plastycznych i literackich w katalogu oraz  w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie. Prace zgłoszone w Turnieju będą wykorzystywane w szczególności                                            na  oficjalnej stronie  i profilach społecznościowych Organizatora.
  Korzystanie z pracy w ramach Promocji  Turnieju, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Turniej.
 1. VII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl ;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Turnieju „O Złotą Szpilę”, w tym wyłonieniu laureata (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

zlota_szpila_karta_zgloszenia_inscenizacja_2020
zlota_szpila_karta_zgloszenia_piosenka_satyryczna_2020
zlota_szpila_karta_zgloszenia_teatr_recytacja_2020
zlota_szpila_zgoda_metryczki_plastyczny_2020
zlota_szpila_rodo_2020
zlota_szpila_rodo_niepelnoletni_2020 (2)
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.