Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

Pieśni i fraszki słowne igraszki –wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim

Autor: admin dnia 15 Maj 2020 Brak komentarzy

Konkurs poetycki Jan Kochanowski

„Nie porzucaj nadziei, kiedy życie będzie niepewne i trudne,

Myśl swą nakieruj ku temu, co może być cudne!

Poszukaj u renesansu mistrza, poety z Czarnolasu -Jana.

On cię natchnie, że trzeba żyć radośnie i pod wieczór i z rana”.

/Nawiązanie do Pieśni IX Jana Kochanowskiego/

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Otwarty UJK, którego jednostką jest UDJK – z okazji Jubileuszu 50-lecia Uczelni, której patronuje wybitny polski poeta – zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim o nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka: Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza (parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego), który nawiązuje do słów poety: Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie (Pieśń 19, Księgi Wtóre).

W konkursie mogą uczestniczyć: 1. dzieci (7-12 lat); 2. młodzież (13-18); 3. dorośli (powyżej 18 roku życia).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl do dnia 10.06.2020 oryginalnego, nigdzie niepublikowanego utworu poetyckiego, spełniającego wskazane wyżej wymogi. Do e-maila ze zgłoszeniem należy dołączyć plik PDF z tekstem utworu oraz skan formularza zgłoszeniowego z podpisem Uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich – także z podpisem opiekuna.

Regulamin konkursu

Pieśni i fraszki słowne igraszki –wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim

§1. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego pod nazwą Pieśni i fraszki słowne igraszki –poetyckie potyczki z Janem Kochanowskim jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, w ramach którego funkcjonuje jednostka ogólnouczelniana –  Uniwersytet Otwarty.
 2. Zgłoszenia można nadsyłać od 10 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. na adres: uniwersytet. otwarty@ujk.edu.pl;
  1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne:

1)     Dzieci (7-12 lat)

2)     Młodzież (13-18 lat)

3)     Dorośli (powyżej18 lat).

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez Uczestnika współczesnego wiersza – parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego, który nawiązuje
  do słów poety:

Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie
(Pieśń 19, Księgi Wtóre)

i przesłanie go Organizatorowi drogą elektroniczną w terminie w skazanym w § 1 pkt 2 na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl.

 1. Przesłany utwór wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik) zawierającym dane identyfikujące Uczestnika: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategoria wiekowa, (ewentualnie: afiliacja), adres e-mail, telefon kontaktowy – stanowić będą zgłoszenie w Konkursie.
 2. Uczestnik może nadesłać utwór, do którego ma pełne prawa autorskie, co potwierdza
  w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik odpowiada wobec Uniwersytetu za wszelkie szkody spowodowane złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, w tym za koszty wynikające z ewentualnych postępowań sadowych.
 3. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych wyraża opiekun prawny.

§4. Nagrody

 1. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie, jury wybierze po trzy najlepsze utwory w kategorii dzieci, młodzież i dorośli. Wybór najlepszych wierszy ogłoszony zostanie za pośrednictwem strony internetowej UJK oraz w mediach tradycyjnych i społecznościowych, a nagrodzone teksty zostaną opublikowane za zgodą autora.
 2. Ogłoszenie zwycięzców i wydanie nagród w Konkursie nastąpi w sposób uzgodniony z Uczestnikami. Wartości nagród łącznie nie przekroczy kwoty dwa tysiące złotych.

§5. Dane osobowe

 1. Uczestnicy przedkładają oświadczenia dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, zawarte w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu (załącznik). W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia podpisują opiekunowie prawni.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publikowania informacji o konkursie (w tym o jego wynikach) oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane
  przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z RODO –  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem prac ponosi uczestnik konkursu

Załącznik do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu:

Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim

Imię i nazwisko
Miejscowość zamieszkania
Adres e-mail, nr telefonu kontaktowego
Kategoria wiekowa □ 7 – 12 lat □ 13 – 18 lat □ powyżej 18 lat
*Instytucja/ stowarzyszenie/szkoła

Zgłaszam utwór pt.

………………………………………………………………………………………………….

do konkursu Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim organizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Oświadczam, że jestem autorem tego utworu i mam do niego pełne prawa autorskie. Oświadczam, iż pokryję wszelkie szkody spowodowane złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, w tym za koszty wynikające z ewentualnych postępowań sądowych

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne upublicznienie pracy konkursowej lub jej fragmentów, a także jej włączenie do materiałów przygotowywanych po zakończeniu konkursu (książki, broszury, foldery itp.).

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji
oraz przeprowadzenia konkursu pt. „
Pieśni i fraszki słowne igraszki – poetyckie potyczki z Janem Kochanowskim”.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek, informacja o miejscowości, w której mieszkam, *nazwa szkoły, do której uczęszczam, informacja o wynikach konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej) w celu publikowania (w tym również w mediach oraz w Internecie) informacji o konkursie (w tym o jego wynikach).

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie Pieśni i fraszki słowne igraszki – poetyckie potyczki z Janem Kochanowskim,

2)       dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu, a także w celu publikowania informacji o konkursie (w tym o jego wynikach) oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

3)       podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4)       dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,

5)       odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

6)       posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO,

7)       posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,

8)       przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)       w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres iod@ujk.edu.pl.

* niewłaściwe skreślić

….…………………………………………

(podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.