Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS “NAJLEPSZA FRASZKA- SŁOWNA IGRASZKA”

Autor: admin dnia 9 Kwiecień 2020 Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach ogłasza konkurs na fraszkę optymistyczną pod nazwą „Najlepsza fraszka – słowna igraszka”.

Konkurs trwa od 27 marca 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

Uczestnikami  Konkursu mogą być:

 1. Osoby fizyczne, które ukończyły lat 50 (kategoria senior)
 2. Osoby,  które nie ukończyły lat 18 lat (kategoria junior)

Regulamin konkursu

„Najlepsza fraszka – słowna igraszka”

§1. Organizator Konkursu

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Najlepsza fraszka – słowna igraszka” (dalej „Konkurs”) jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Kopernika 13 B, 14-330 Małdyty, NIP 7412000527, (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs trwa od 27 marca 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. (okres nadsyłania zgłoszeń).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2. Uczestnicy Konkursu

 1. Osoba fizyczna, która ukończyła lat 50 (kategoria senior)
 2. Osoba,  która nie ukończyła lat 18 lat (kategoria junior)

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez Uczestnika fraszki i przesłanie jej Organizatorowi, drogą elektroniczną, w terminie w skazanym w § 1 pkt 2.
 2. Przesłanie fraszki wraz z danymi identyfikującymi Uczestnika : Imię i Nazwisko, adres oraz wiek – stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie.
 3. Uczestnik może nadesłać fraszkę, do której posiada pełne prawa autorskie.

§4. Nagrody

 1. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie , Komisja wybierze 1 (jedną) najlepszą fraszkę w kategorii senior oraz 1 (jedną) najlepszą fraszkę w kategorii junior. Wybór najlepszych fraszek ogłoszony zostanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi w sposób uzgodniony ze zwycięskimi Uczestnikami.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców Konkursu oraz przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników Konkursu.

§5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
 4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Konkursu.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:

 • iż administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Kopernika 13 B, 14-330 Małdyty
 • o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych;
 • iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie dla  w/w celów.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów budowania pozytywnego wizerunku  Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.