Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA PRZEKŁAD STAROPOLSKIEGO WIERSZA

Autor: admin dnia 9 Marzec 2020 Brak komentarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs dla miłośników języka polskiego!
✒️ Zadaniem uczestników konkursu jest dokonanie autorskiego przekładu wiersza wybranego z listy konkursowej: przełożenie tego wiersza z języka staropolskiego na współczesny język polski.

Jan Kochanowski
„Fraszki: Księgi trzecie «Na zdrowie»”

Jan Kochanowski
„Pieśń VII” (Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie…)

Hieronim Morsztyn
„Dobry dzień”

Mikołaj Sęp-Szarzyński,
„Sonet V” (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

Jury oceniać będzie zrozumienie treści i przekazu dawnego utworu, trafne odniesienie jego sensu do współczesnych warunków i problemów oraz inwencję w dziedzinie języka i kreatywność w zakresie środków ekspresji artystycznej.

Nagroda główna to 700 złotych – otrzyma ją autor najlepszej pracy. Laureat drugiego miejsca otrzyma 500 zł, a trzeciego – 300 zł.

Prace konkursowe należy wysyłać na adres e-mail: ojczysty@nck.pl do dnia 31 marca 2020 r.

Regulamin konkursu na przekład staropolskiego wiersza
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525 235 83 53 (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Celem Konkursu jest przybliżenie odbiorcom dawnej kultury, zainteresowanie odbiorców literaturą staropolską, doskonalenie i wzbogacanie umiejętności językowych.
§ 2. Terminy Konkursu
Termin zgłaszania prac konkursowych – do 31 marca 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu – do 27 kwietnia 2020 r.
Termin przekazania nagród – do 29 maja 2020 r.
§ 3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest dokonanie autorskiego przekładu wiersza wybranego z listy konkursowej: przełożenie tego wiersza z języka staropolskiego na współczesny język polski. Przekład zwany jest dalej „pracą konkursową”. Lista wierszy, spośród których należy wybrać jeden utwór, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pracy konkursowej na adres e-mail: ojczysty@nck.plw terminie wskazanym w § 2. Organizatorzy dopuszczają wysłanie maksymalnie jednej pracy konkursowej przez jednego uczestnika.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Konkursie podpisanej przez rodzica / opiekuna / przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podpisaną zgodę należy wysłać w formie skanu na adres e-mail: ojczysty@nck.pl razem z pracą konkursową.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
5. W nagłówku dostarczonej pracy konkursowej powinny się znaleźć:
1) tytuł wybranego wiersza z listy konkursowej wraz z nazwiskiem jego autora,
2) informacje o autorze pracy konkursowej (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres mailowy).
6. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu i je akceptuje, a także, iż przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanej przez niego pracy konkursowej w zakresie określonym w § 7 Regulaminu oraz że praca ta nie była publikowana ani rozpowszechniana w żadnej innej formie.
7. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie w momencie dostarczenia Organizatorowi pracy konkursowej.
8. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z zasadami i według kryteriów określonych w § 4 Regulaminu.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji, gdy poziom merytoryczny zgłoszonych prac w opinii jury będzie niedostateczny, jeżeli prace nie będą spełniały wymogów formalnych (w szczególności będą dotyczyły zagadnień innych niż określone w ust. 4.) lub jeżeli zostaną z innych powodów odrzucone przez jury.
10. Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy konkursowej, co do której poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej.
11. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu prac konkursowych, które mogą być odebrane jako naganne społecznie lub zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami bądź sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 4. Wyłanianie laureatów Konkursu
1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz eksperci w dziedzinie literatury i języka polskiego.
2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników w okresie trwania Konkursu, jury wybierze nie więcej niż 3 (słownie: trzy) najlepsze prace konkursowe. Ponadto jury przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień.
3. Jury dokona oceny wszystkich przesłanych prac konkursowych. Jury oceniać będzie:
1) zrozumienie treści i przekazu dawnego utworu,
2) trafne odniesienie jego sensu do współczesnych warunków i problemów,
3) inwencję w dziedzinie języka i kreatywność w zakresie środków ekspresji artystycznej.
§ 5. Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie trzech głównych nagród pieniężnych w wysokości:
1) I miejsce – 700 złotych brutto
2) II miejsce – 500 złotych brutto
3) III miejsce – 300 złotych brutto
(dalej zwanych „nagroda główna”). Oprócz nagrody pieniężnej laureaci otrzymają zestaw książek wydanych przez Organizatora: T. Korpysz, W. Kudyba (red.), Herbert w listach – (auto)portret wieloraki, NCK: Warszawa 2018; Z. Jankowski, Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne, NCK: Warszawa 2018; K. Kłosińska, R. Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, NCK: Warszawa 2017.
2. Organizator przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień. Autor wyróżnionej pracy konkursowej otrzyma zestaw książek wymienionych w ust. 1 powyżej.
3. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł, jak również, że Konkurs jest organizowany z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, tym samym nagrody są objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przekazanie nagród
1. Wyniki Konkursu ogłoszone będą do dnia 27.04.2020 r. poprzez opublikowanie listy laureatów na stronie www.jezykojczysty.pl oraz poprzez wysłanie do laureatów stosownej wiadomości e-mail.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorowi, najpóźniej do 29 maja 2020 r., danych w postaci numeru konta bankowego pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody.
§ 7. Prawa autorskie
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem faktycznym, uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu prac konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż treści zawarte w pracy są niesamodzielne, oraz tych, co do których będzie miał uzasadnione podejrzenie, że zawierają wady prawne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu naruszenia praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do pracy konkursowej lub naruszenia dóbr osobistych, uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.
5. Przesłanie przez uczestnika Konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo na publikację pracy w serwisie Facebook https://www.facebook.com/jezykojczysty/oraz na stronie internetowej Organizatora w przypadku otrzymania nagrody głównej lub wyróżnienia.
§ 8. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl;
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu w ramach działalności statutowej Organizatora poprzez promocję kultury polskiej oraz edukację kulturalną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty, które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Portal Facebook;
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w przypadku uczestników przez czas realizacji Konkursu przez Narodowe Centrum Kultury oraz przez czas publikacji prac konkursowych w sposób określony w Regulaminie,
- w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji Konkursu w celu przekazania nagród, publikacji prac konkursowych w sposób określony w Regulaminie oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
6) przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach określonych w przepisach RODO;
7) w sprawach spornych przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania nagród w Konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.
§ 9. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jezykojczysty.pl.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Narodowego Centrum Kultury.
6. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia laureatów bez podawania powodów.
Załącznik nr 1


Lista wierszy

Jan Kochanowski

Fraszka „Na zdrowie”


Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale —
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klejnocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!
Jan Kochanowski


Pieśń VII (Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie…)


Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,
Świata nie znać w kurzawie;
Rzeki dnem uciekają,
A zagorzałe zioła dżdża z nieba wołają.
Dzieci, z flaszą do studniej; a stół w cień lipowy,
Gdzie gospodarskiej głowy
Od gorącego lata
Broni list, za wsadzenie przyjęmna zapłata.
Lutni moja, ty ze mną; bo twe wdzięczne strony
Cieszą umysł trapiony,
A troski nieuspione
Prędkim wiatrom podają za Morze Czerwone.
Hieronim Morsztyn
Dobry dzień
Już dzień nadchodzi w promiennym zawoju,
Wychodzi zorza z morskiego pokoju,
Blask bije w okna twoje:
Dobry dzień, serce moje!

Uchyl zasłony, odkryj okiennice,
Otrzyj twe ze snu czarnobrwie źrenice,
Pojrzyj na me wzdychanie,
Dobry dzień, me kochanie!

A jeśliś w nocy wesołe sny miała,
Dajżeś na jawie wesołe dni miała;
Wszystkie pociechy moje
Patrzyć na zdrowie twoje.

Bogdajże tobie lat pogodnych siła
Rumiana zorza z mej strony zdarzyła;
Mnie dość fortuna dała,
Żeś smaczna noc przespała.

Wdzięcznaśli tego, Bóg ci zapłać, ale
Jeśliś niewdzięczna, szczęścia mego wcale
Nie będziesz w długu miała;
Czyń z tem, co będziesz chciała.

Ale ja ufam twej stateczności,
Że nie wyrzucisz za płot mej miłości:
Pociesz me ranne wstanie,
Czyń co chcesz, me kochanie!

Mikołaj Sęp-Szarzyński


Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)


I nie miłować ciężko, i miłować
Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
Myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
Które i mienić, i muszą się psować.
Komu tak będzie dostatkiem smakować
Złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone
Piękne oblicze, by tym nasycone
I mógł mieć serce, i trwóg się warować?
Miłość jest własny bieg bycia naszego,
Ale z żywiołów utworzone ciało
To chwaląc, co zna początku równego,
Zawodzi duszę, której wszystko mało,
Gdy Ciebie, wiecznej i prawej piękności
Samej nie widzi, celu swej miłości.
Załącznik nr 2
ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA / PODOPIECZNEGO
w konkursie na przekład staropolskiego wiersza
Ja niżej podpisana / podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego ………………………….. …………………… (proszę podać imię i nazwisko)
w konkursie na przekład staropolskiego wiersza.
……………………………………… (czytelny podpis)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.