Główna » Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

XXIX OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ Kruszwica – Kobylniki 2017

Autor: admin dnia 26 Styczeń 2017 Brak komentarzy

XXIX OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ
Kruszwica – Kobylniki 2017

Warunkiem uczestnictwa w XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 7—10 września 2017 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawu składającego się z 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na jednej płycie cd lub pendrajwie (napisane w wordzie).
Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem), dla 4 jurorów i redaktora almanachu poetyckiego.

Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego.

Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs poetycki xxix olsp”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXIX olsp.

Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim, który uczestnicy otrzymają podczas inauguracji olsp.

W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Odbędą się m.in. warsztaty i konsultacje poetyckie, warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.

postanowienia końcowe:

• Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 180 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji xxix olsp). • Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie do 10 czerwca 2017. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach otrzymają na e-maila (do 15 VI 2017) zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w xxix olsp. • Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 180 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres kpck do 10 lipca 2017 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu. •

W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów.

Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników. • Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach. • Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy. • W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury. •

Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.). • Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

• Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy i tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne. •

Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w olsp.

informacji o konkursie udziela: koordynator projektu – Krystyna Wulert tel. 52. 585 15 01—03, fax 52. 585 15 00 kom. 692 315 658 krystyna.wulert@kpck.pl

Dane o konkursie można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu Moja Kruszwica.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.