Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na artykuł „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…”.

Autor: admin dnia 7 Maj 2021 Brak komentarzy

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie oraz Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk zapraszają wszystkich, którzy piszą lub chcą się sprawdzić w pisaniu artykułów, do udziału w konkursie na najlepszą publikację pod tytułem: „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…”.

Organizatorzy oczekują od uczestników konkursu pokazania jak radzimy sobie z pandemią, jak wpłynęła na nas i na naszych bliskich oraz jakie mamy sposoby aby sobie z nią radzić. Proszą o opisanie życia codziennego w czasie kwarantanny oraz jak wyobrażamy sobie radosny czas gdy w końcu zagrożenie minie i będziemy mogli od nowa cieszyć się normalnością.

Na konkurs należy napisać dowolną pracę w formie artykułu, felietonu, reportażu, opowiadania lub fragmentu pamiętnika lub dziennika.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży pow.16 roku życia oraz dorosłych.

Najlepsza publikacja ukaże się na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, stronie Urzędu Gminy Młodzieszyn, istnieje również możliwość opublikowania w lokalnej prasie.

Teksty należy przesłać w terminie do 21 maja 2021r.  na adres konkurs@mlodzieszyn.pl .

Tekst powinien mieć objętość maksymalnie na 1 stronę A4 przy następujących parametrach:

-czcionka Times New Roman (rozmiar 12),
-odstępy między wierszami 1,0
– marginesy 2,5 cm.

Tytuł publikacji to „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…” ale każdy autor może nadać swój własny podtytuł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres mailowy lub pod numery telefonów: GBP – 46/ 861 66 02, kom. 798 533 216,

Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 25.05.2021r.

REGULAMIN-KONKURSU-NA-NAJLEPSZY-ARTYKUL-PT-1 (1)

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ PT.

“Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…”

§1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A oraz Urząd Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn.
2. Nazwa konkursu brzmi: “Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…” zwany dalej “Konkursem”, z wyjątkiem, że każdy autor może nadać swój własny podtytuł.
3. Konkurs jest realizowany w terminie od  7.05.2021r. do  21.05.2021r. .
4. Regulamin określa cele konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§2 Zasady konkursu

1. Zasady Konkursu określa Regulamin Konkursu, dalej zwany „Regulaminem”.

§3 Cele i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest podkreślenie rozwijania wrażliwości estetycznej oraz doskonalenia warsztatu literackiego, propagowanie i rozwijanie zainteresowań publicystycznych a także popularyzowanie aktualnej tematyki środowiskowej poprzez publikację najciekawszej pracy na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie oraz Urzędu Gminy Młodzieszyn, facebooku i w prasie lokalnej.
2. Przedmiotem konkursu jest praca autorska w formie pisemnej, zwana dalej “artykułem”, nawiązująca do tematu wiodącego. Pokażmy jak radzimy sobie z pandemią, jak wpłynęła na nas i na naszych bliskich oraz jakie mamy sposoby aby sobie z nią radzić. Opiszmy życie codzienne w czasie kwarantanny oraz jak wyobrażamy sobie radosny czas gdy w końcu zagrożenie minie i będziemy mogli od nowa cieszyć się normalnością.
3. Praca autorska może mieć formę dowolnej pracy pisemnej: artykułu, felietonu, reportażu, opowiadania lub fragmentu pamiętnika lub dziennika. Warunkiem jest przesłanie pracy w formie elektronicznej (program MS Word, notatnik itp.).
4. Tekst powinien mieć objętość maksymalnie na jedną stronę A4 przy następujących parametrach:
-czcionka Times New Roman (rozmiar 12),
-odstępy między wierszami 1,0
- marginesy 2,5 cm.

§4 Uczestnicy konkursu

1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gminy Młodzieszyn;
2.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie od 16. roku życia po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego .

§5 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) napisanie  oryginalnego  artykułu  w  języku  polskim   (dalej    zwanego „Artykułem”)
poświęconego tematyce Konkursu, który nie był wcześniej i nie jest przekazany do publikacji;
2) dostarczenie przedmiotowego Artykułu do Organizatora w terminie do dnia 21 maja 2021 r. roku w formie elektronicznej, w postaci dokumentu Word.

2. Artykuł  powinien  być  dostarczony  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres: biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl lub promocja@mlodzieszyn.pl w tytule wiadomości należy wpisać “ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NA KONKURS”

3. Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy zgłaszać na podane powyżej adresy e-mail oraz numery telefonów:   46/ 861 66 02, kom. 798 533 216.

4. Uczestnik Konkursu składając swój artykuł oświadcza, że posiada prawa autorskie do artykułu                     i przenosi je nieodpłatnie, na czas nieokreślony i w całości na Organizatora konkursu;

5. Autorem  artykułu  może  być  jedna  osoba. Prace  zbiorowe  nie  biorą  udział  w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.

7. Autor wraz z artykułem powinien przesłać dane umożliwiające kontakt z nim:  numer telefonu, adres e-mail.

8. Członkowie komisji konkursowej, pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn, Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w ww. konkursie.

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 maja 2021r.r.

2. Zwycięzca  konkursu  zostanie  powiadomiony  o  wygranej telefonicznie lub  pocztą  elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu numer telefonu lub adres e-mail.

3. Ogłoszenie   o   rozstrzygnięciu   Konkursu   pojawi   się   także   na   stronie:  www.mlodzieszyn.pl www.biblioteka.mlodzieszyn.pl oraz  na facebooku.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  rozstrzygnięcia  Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników,  publikując  stosowną  informację  na  stronie  internetowej  www.biblioteka.mlodzieszyn.pl,  www.mlodzieszyn.pl oraz facebooku.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i brak zgłoszonych prac, względnie niski poziom merytoryczny nadesłanych  prac lub przesłanie prac nie związanych z tematem konkursu.  O  odwołaniu  Konkursu  Organizator  niezwłocznie  poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na stronach internetowych: www.biblioteka.mlodzieszyn.pl oraz  www.mlodzieszyn.pl oraz  na facebooku.

§ 7 Nagrody

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najwyższe oceny od Jury Konkursu.

2. Nagrodą w konkursie jest: czytnik  e-booków.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 25.05.2021r.

§ 8 Ocena prac

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury ocenia prace “zakodowane”, przez co Jury nie ma możliwości poznania autora pracy.

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny, tj. nie przysługuje od niego odwołanie.

4. Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyznania  nagrody w szczególności z uwagi na niskie  zainteresowanie i małą  liczbę  prac,  względnie  niski  poziom  merytoryczny nadesłanych prac

§ 9 Prawo do zmiany postanowień regulaminu

1.Organizator  zastrzega  sobie,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za:  zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na organizowanie  Konkursu.  Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do na stronie : www.biblioteka.mlodzieszyn.pl oraz  www.mlodzieszyn.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych nadesłanych do konkursu prac, zostaną one eksponowane w formie  wystawy pokonkursowej                      w siedzibie biblioteki , na stronie internetowej i na Facebooku.

4. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.

6.  W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają  odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w celach przeprowadzenia konkursu „ Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…” i promocji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych  uczestnika, zgodnie z RODO,  w celu przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji list konkursowych, protokółów pokonkursowych, dyplomów i podziękowań oraz promocji.

Oświadczam, że w/w dane są udostępniane dobrowolnie oraz z wiedzą o przysługującym prawie do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu „ Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…” oraz akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w w/w wydarzeniu.

……………………………………………………………………………………..

( data i podpis pełnoletniego uczestnika lub  opiekuna )

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONKURSU

„ Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…”

Imię i nazwisko uczestnika:  ……………………………………………………………………………………………….

Temat pracy:   ……………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………..  telefon ……………………………………………

…………………………………………………………………….

( data i podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.