Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS „LUBOŃSKI MOSKALIK”

Autor: admin dnia 2 Luty 2018 Brak komentarzy

REGULAMIN KONKURSU „LUBOŃSKI MOSKALIK”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Luboński moskalik” zwanym dalej „Konkursem”, oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Miejska w Luboniu z siedzibą w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 42, 62-030 Luboń, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji moskalików o tematyce związanej z Luboniem – krótkich, rymowanych i dowcipnych wierszyków, będących parodią fragmentu Poloneza Kościuszki Rajnolda Suchodolskiego.
§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie posiadające zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Uczestnik może przesyłać wyłącznie takie moskaliki, których jest jedynym twórcą.
5. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę moskalików.
6. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 26 stycznia 2018 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do 8 lutego 2018 r. (dzień zakończenia składania zgłoszeń – decyduje data stempla pocztowego).
7. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń.
8. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) tytuł/ tytuły moskalików;
2) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej moskaliki do Konkursu;
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do utworu. Autor wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie przez Organizatora zgłoszonego moskalika na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – w szczególności na łamach prasy, książek oraz innych wydawnictw;
c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
4) Oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
5) Oświadczenie, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego moskalika i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Moskalika zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
6) Oświadczenie, że Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.
7) Oświadczenie, że Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie moskalika lub jego fragmentów przez Organizatorów i partnerów konkursu oraz użycie moskalika lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.
9.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 4. Komisja Konkursowa
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Agnieszka Begier – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu, przewodnicząca Komisji Konkursowej,
2) Ewa Graś,
3) Joanna Humerczyk,
4) Klaudia Janusz,
5) Szymon Nowicki.
3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.
4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Przy ocenie moskalików Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność z tematyką Konkursu;
2) ciekawy sposób ujęcia tematu;
3) bogactwo języka;
4) walory artystyczne.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 14 lutego 2018 r.
7. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu.
8. Pełna lista laureatów Konkursu oraz nagrodzone utwory zostaną ogłoszone 14 lutego 2018 roku na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz w miesięczniku kulturalnym SMoK.
9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do moskalika nadesłanego na
Konkurs w całości obciąża uczestnika Konkursu.
10. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób biorących udział w Konkursie.
§ 5. Nagrody w Konkursie
1. Komisja Konkursowa wybierze 5 najlepszych (tj. najciekawszych i najzabawniejszych) moskalików, z tym zastrzeżeniem, że jednemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
2. Trzej pierwsi laureaci, którzy w głosowaniu Komisji Konkursowej uzyskali największą liczbę punktów, otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe.
3. Pozostali laureaci Konkursu otrzymują nagrody książkowe.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z przyznanej w Konkursie nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne miejsce w klasyfikacji punktowej przyznanej przez Komisję Konkursową.
6. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji moskalików laureatów Konkursu w mediach i materiałach promocyjnych oraz do umieszczenia logotypów Organizatora.
3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.
6. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.biblub.com.

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „Luboński moskalik”

Formularz

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Wiek
Tytuł/tytuły utworów
…………………………………………………………………
Data i podpis opiekunów lub pełnoletniego uczestnika

1) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do utworu. Autor wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie przez Organizatora zgłoszonego moskalika na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – w szczególności na łamach prasy, książek oraz innych wydawnictw;
c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
3) Oświadczam, że jestem wyłącznym twórcą przesłanego moskalika i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Moskalika zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
4) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.
5) Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie moskalika lub jego fragmentów przez Organizatorów i partnerów konkursu oraz użycie moskalika lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.
…………………………………………………………………
Data i podpis opiekunów lub pełnoletniego uczestnika
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.